I Europaperspektiv 2018 – den 21:e årgången av årsboken – diskuterar tretton ledande svenska forskare och experter hur EU påverkar och påverkas av de pågående maktförskjutningarna inom världspolitiken och utmaningarna mot den liberala världsordningen. Bokens centrala frågeställning handlar om hur EU ska förhålla sig till konsekvenserna av en världsordning under omvandling som berör både de stora perspektiven såväl som européernas vardag och faktiska framtidsutsikter. Det faktum att grundpelarna i den liberala världsordningen såsom vi känner den sedan slutet av andra världskriget utmanas av både interna såväl som externa fenomen utgör en av EU:s hittills mest komplexa utmaningar. Komplexiteten grundar sig inte minst i att EU som organisation på samma gång är en produkt av denna världsordning och en garant för densamma.

Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och möts i tre paneler för att diskutera EU:s roll för en rad centrala frågor såsom: På vilket sätt påverkas EU:s förmåga att främja hållbar handel och upprätthålla internationell frihandel av att USA för en mer protektionistisk handelspolitik? Vilket handlingsutrymme har EU att agera i världspolitiken om multilaterala organisationer och globala regler undermineras? Hur kan EU påverka det internationella klimatsamarbetet givet de globala maktförskjutningar som pågår? Hur påverkas EU och sammanhållningen mellan medlemsstaterna av utomeuropeisk migration? Vilken betydelse har ”Brexit” för EU:s sammanhållning och framtida utveckling?  Hur påverkas EU:s politik av att högerpopulistiska partier tar allt större plats i många medlemsländer och hur kan EU-rättens genomslag och efterlevnad säkras gentemot nationalistiska krafter?

Anmälan: www.europaperspektiv.se/bokseminarium.aspx

Sista datum för anmälan är fredag 2 februari.

Seminariet är öppet för alla och varje deltagare får ett exemplar av boken.