Antagning till specialkurser görs på Utbildningskansliet. För information om de olika kurserna såsom kursinnehåll, schema osv. svarar i första hand amanuenser och kurssekreterare. Vid frågor ang. ansökan och antagning till specialkurser kontakta studievägledare Viktoria Pettersson.

All information om ansökningsförfarandet samt kursutbudet finns i specialkurskatalogen och anses ha kommit till alla studenters kännedom i och med att denna katalog finns tillgänglig som PDF-fil på specialkurshemsidan samt att hämta utanför Studentexpeditionen, ca. 3 - 4 veckor före sista ansökningsdag. Läs därför specialkurskatalogen noga! Nedan finns endast kortfattad information, som behöver kompletteras med informationen i specialkurskatalogen.

Specialkurserna kräver generellt en större arbetsinsats av studenterna än de obligatoriska kurserna gör. Tänk på att det kan vara mycket svårt att ha andra åtaganden vid sidan av studierna! Se respektive kurshemsida för en uppfattning om kursens upplägg och obligatoriska moment.

 

Ansökningsförfarande  

Ansökan till specialkurser kan endast göras i Fastreg genom funktionen "Kursval", som finns som en rubrik i studentens vy. Observera att ansökan via Fastreg är det enda möjliga sättet att söka specialkurser på!

Ansökan till specialkurser görs för en hel termin i taget (om kurser på båda perioderna skall sökas). För vårterminen är sista ansökningsdag 15 oktober och för höstterminen 15 april.

 

Behörighet 

Specialkurser kan endast sökas av studenter på juristprogrammet vid SU om inte annat framgår ur kursbeskrivningen. Studenter som har tagit ut sin juris kandidat-/juristexamen har inte tillträde till specialkurser. Det är inte heller möjligt att tentera påbörjad specialkurs efter det att man tagit ut juris kandidat-/juristexamen.


Generell behörighet

Minst 135 med godkänt resultat tenterade obligatoriska högskolepoäng på juristprogrammet, som finns rapporterade senast den sista ansökningsdagen. Dessutom skall studenten ha tenterat obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng på juristprogrammet med godkänt resultat vid kursstart.


Förkunskapskrav  

Till de flesta specialkurser finns särskilt angivna förkunskapskrav som skall vara uppfyllda senast vid specialkursens start. Förkunskapskraven avser tillträde till kursen. Antagning sker alltid under förutsättning att förkunskapskraven är uppfyllda senast vid kursstart. Saknas vid kursstart betyg i någon av de kurser som utgör förkunskapskrav måste dispens erhållas av kursföreståndaren. Dispensblankett finns på hemsidan. Dispensblanketten lämnas till och beslutas av kursföreståndaren. För det fall kursföreståndaren avstyrker dispens kan ärendet hänskjutas till Juridiska fakultetens utbildningsutskott för beslut.

 

Studenter från annan juridisk fakultet:

Studenter från juristprogram i Lund, Göteborg, Umeå, Uppsala och Örebro får läsa specialkurserna i mån av plats (ovan angivna behörighetskrav gäller). Detta innebär att dessa studenter rangordnas efter våra egna studenter vid antagningen. För att ansökan skall behandlas krävs att en aktuell studiemeritförteckning samt ett aktuellt registreringsintyg bifogas ansökan - annars stryks ansökan. Särskild ansökningsblankett för studenter från andra juridiska fakulteter finns här då de inte kan ansöka via Fastreg.

 

Förtursplatser för juristprogramstudenter

För studerande på juristprogrammet på SgU som med godkänt resultat tenterat obligatoriska kurser inom juristprogrammet om sammanlagt 150 högskolepoäng finns varje termin förtursplatser till ett antal fristående kurser vid andra institutioner (se specialkurskatalogen). Kurserna söks via www.studera.nu. Sista ansökningsdag: 15 april resp. 15 oktober.


Antagning och bevakning  

Information om den preliminära antagningen kommer att finnas i Fastreg. Den preliminära listan på antagna och reserver anslås även på hemsidan och utanför Studentexpeditionen när antagningen är klar (se aktuellt datum i specialkurskatalogen). Platserna måste då bevakas i Fastreg genom att tacka ja senast ett bestämt datum som framgår ur specialkurskatalogen. Om man inte tackar ja, anses man ha tackat nej och förlorar därmed sin plats. Den definitiva antagningslistan anslås därefter i Fastreg, på hemsidan och utanför Studentexpeditionen.

 

För antagna till juristprogrammet före HT2007

Det maximala utrymmet i juris kandidat-/juristexamen för specialkurser är 30 högskolepoäng om man väljer examensarbete om 30 högskolepoäng alternativt 45 högskolepoäng specialkurser om examensarbetet istället omfattar 15 högskolepoäng. Man har dock endast förtur till 30 högskolepoäng specialkurs oavsett storlek på uppsats.


För antagna till juristprogrammet fr.o.m. HT2007

Examensarbete på juristprogrammet skall omfatta 30 högskolepoäng och specialkurser 30 högskolepoäng . Examensarbetet kan innefatta praktik.


För antagna till juristprogrammet fr.o.m. HT2012

Examensarbete på juristprogrammet skall omfatta 30 högskolepoäng och 45 högskolepoäng specialkurser. Examensarbetet kan innefatta praktik.  

Antagning till Erasmus- och Nordplusprogrammet registreras i LADOK. Detta kan påverka antagningen till specialkurserna om studenten ifråga accepterat en plats och sedan utan giltigt skäl hoppat av.

I examen kan ej medräknas kurs som till ämnesinnehållet väsentligen överensstämmer med annan, tidigare tenterad kurs. Är överensstämmelsen av mindre omfattning kan tillgodoräknande komma i fråga med hela poängtalet eller, då kursen är på 15 högskolepoäng, med 7,5 högskolepoäng. Om du är osäker på om kursen kan medräknas, kontakta studievägledningen innan du gör ditt val.