Juridiska fakultetens skriftserie har funnits sedan 1985. Inom skriftseriens ram erbjuds i första hand fakultetens yrkesverksamma forskare en tilltalande utgivningsform, främst för monografier i det mindre eller mellanstora formatet.

Skriftserien och Rättsvetenskapliga biblioteket drivs inom ramen för en stiftelse benämnd Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Styrelse: Pernilla Leviner (ordförande), Johan Schelin och Claes Lernestedt. Suppleant är Peter Melz.

Redaktionskommitté: Utgörs av styrelsen.

Redaktör: Johan Schelin 

 

Skriftserien

1

Wedderburn of, Charlton Lord; Hasselbalch, Ole; Summers Clyde W.

Arbetsrättsliga uppsatser   88 s  1982 
2 Hedman, Anders Ansvar och ersättning vid medicinsk verksamhet 141 s 1984
3 Peterson, Claes Äganderätt, avtalsfrihet och fördelning av företagens vinster — vinstandelssystemet i svensk 1800-talsdebatt  118 s  1984 
4 Pehrson, Lars  EG och immaterialrätten — gemenskapsrättens inverkan på nationell immaterialrätt  216 s  1985
Magnusson, Per; Sandberg, Dan Rättssäkerheten i fackföreningar 186 s  1985
Hellner, Jan  Rationalitet och empiri i rättsvetenskapen  60 s  1985 
Levin, Marianne Rätt till egen bild — om oauktoriserad personbildsanvändning i massmedier  126 s  1986 
Melz, Peter  Kapitalvinstbeskattningens problem —
företrädesvis vid fastighetsförsäljningar 
419 s  1986 
Lodin, Sven-Olof  Perspektiv på skatterätten  152 s  1986 
10  Francon, André  Bernkonventionen 100 år — 1986 års Casselföreläsning  40 s  1986 
11  Löfmarck, Madeleine  Åtalsunderlåtelse —
processekonomi och absolut åtalsplikt 
242 s  1986 
12  Heuman, Lars  Advokatsamfundets skiljedomsprövning av arvodestvister mellan advokater och klienter  57 s  1986 
13  Ederwall, Lars  Byggnadskreditivet - som säkerhet vid uppförandet av byggnader  64 s  1987 
14  Lindencrona, Gustaf  Skattefrågor för universitetslärare vid forskning och undervisning utomlands  47 s  1987 
15  Wade, H. William R.  Administrative Justice in Britain Today —
1987 års Casselföreläsning 
20 s  1987 
16  Bohlin, Alf  Allmänna handlingar  369 s 1988 
17 Roos, Carl Martin; Lindmark, Dan  Swedish Insurance Law — an Introduction  22 s  1988 
18 Löfmarck, Madeleine  Insiderbrott och svindleri — en studie av straffrättslig reglering till skydd för värdepappershandeln i USA och Sverige  113 s  1988 
19 Ericsson, Martin  Konvertibla vinstandelsbevis och den aktiebolagsrättsliga gränsdragningen mellan låneförhållande och delägarskap  64 s  1989 
20 Atiyah, Patrick Selim  Freedom of Contract and the New Right - 1988 års Casselföreläsning  35 s  1989 
21  Pustogarow, Vladimir  Die Formierung des Rechtsstaates in der UdSSR — 1989 års Casselföreläsning  20 s  1989 
22  Bjerkén, Torsten  Öppna föreläsningar i juridik - höstterminen 1988-1989  103 s  1989 
23  Rosén, Jan  Förlagsrätt — rättsfrågor vid förlagsavtal  580 s  1989 
24  Knabe, Anders  Företagsöverlåtelser — en probleminventering  115 s  1989 
25  Axberger, Hans-Gunnar  Brottsprovokation  76 s  1989 
26  Karnell, Gunnar  Karnell om upphovsrätt  256 s  1990 
27  Levin, Marianne  Noveller i varumärkesrätt  272 s  1990 
28  Dereborg, Anders  Från legal bevisteori till fri bevisprövning i svensk straffprocess  80 s  1990 
29  Wahl, Nils  The Lugano Convention and Legal Integration- the Lugano Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters and its Effects on Legal Integration between the European Community and the EFTA States  118 s  1990 
30 Levin, Marianne  Made in Sweden - vilket skydd behövs idag för geografiska ursprungsbeteckningar?  89 s 1990 
31  Canova, Timothy A.  Monologue or Dialogue in Management Decisions - the Duty to Negotiate and the Efficiency of Dialogue  72 s  1990 
32  Åslund, Erika  Säljarens skadeståndsansvar - Vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen  53 s  1991 
33  Melz, Peter  Bostadsbeskattningen i det nya skattesystemet - Synpunkter på dess struktur och effekter  74 s  1991 
34  Fikentscher, Wolfgang  Free Trade and Protection of the Environment as an Integrated Economic Value System - Outline of an Environment-conscious Social Market Economy: a Lawyers View  34 s  1991 
35  Jermsten, Henrik  Konstitutionell nödrätt  103 s  1992 
36    Så här vill vi ha det - framtidens juristutbildning i Stockholm  70 s 1992 
37  Karlsson, Christer  Internationell beskattning av styrelsearvoden  58 s  1993 
38  Rädler, Albert J.  Company Taxation in the EC Proposals and Perspectives  17 s  1993 
39  Bernitz, Ulf; Rosén, Jan  EES-avtalet i svensk rätt - Arbetsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt och medierätt : EES-avtalets bakgrund, utformning och tolkning: betydelsen av EG-domstolens praxis  197 s  1993 
40  Hellner, Jan  Köp och avtal - uppsatser 1980-1992  270 s  1992 
41  Goff of Chieveley, Robert  A Matter of Life and Death  22 s  1993 
42  Rosén, Jan  Uppsatser i medierätt  140 s  1993 
43  Sundberg, Jacob W.F.  Om doktrinen - Avskedsföreläsning 29.9.1993  30 s  1994 
44  Magnell, Viktor  Rättskällebegreppet - I sökandet efter en modell att analysera olika rättssystems rättskälleläror  121 s  1994 
45    Foreign Investments in Russia - An Anthology  99 s  1995 
46  Rosén, Jan  Swedish Software Law - As Related Primarily to EC Directives  118 s  1995 
47  Hammarstolpe, Li  Konsekvenser av bostadsrättsförenings konkurs  58 s  1995 
48  Bernitz, Ulf; Wiklund, Ola  Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa  248 s  1996 
49  Bernitz, Ulf; Hallström, Pär  Principles of Justice and the European Union - Proceedings of the COST A7 seminar, Stockholm, February, 17 and 18, 1995  219 s  1996 
50  Rosén, Jan (red)  Lex Ferenda  296 s  1996 
51  Falk Mattias  The Legality of Humanitarian Intervention - A Review in Light of Recent UN Practice  114 s  1996 
52  Ahlberg, Kerstin; Bruun Niklas  Kollektivavtal i EU - om allmängiltiga avtal och social dumping  183 s  1996 
53  Alexandersson, Stig  Uppgiftsskyldighet och undersökning i konkurrensärenden  199 s  1996 
54  Bernitz, Ulf; Seyad, M Sideek The Legal Structure of the European Financial Market — Proceedings of the Symposium Organised by Institute of European Law, Faculty of Law, Stockholm University, Sweden, held on 26 January 1996  178 s  1996 
55  Dahlberg, Anne  European Economic Integration and National Environmental Protection(ism?) - Art 100A (4) EC Treaty  266 s  1999 
56  Ahlin, Per  När anständighet står mot tyranni - Några tankar om behovet av en stabil världsordning  46 s  1999 
57  Wahl, Nils  EG-rättsliga frågor och beredskapsplanering  82 s  1999 
58  Magnusson, Annette  The Communications Satellite as Collateral - Swedish Property Law in Outer Space  92 s  1999 
59  Bernitz, Ulf; Edwardsson, Eva  Konkurrens på reglerade marknader - Hur långt kan konkurrenslagen tillämpas?  294 s  1999 
60  Mohammar, Christoffer  Leverantörens felansvar - Särskilt avseende millennieskiftesproblematiken  115 s  1999 
61  Levin, Marianne; Nordell, Per Jonas; Sundberg, Pia  Upphovsrätt i millenietid  239 s  1999 
62  Wahl, Nils  Märkbara småföretag och konkurrens - fyra uppsatser om små företags samverkansmöjligheter enligt svensk och europeisk konkurrensrätt  145 s  2000 
63  Schiratzki, Johanna  Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige - en rättsvetenskaplig undersökning  210 s  2000 
64  Westerlund Li; Persson, Annina H.  Civilrättsliga reflektioner på användningen av mänskligt biologiskt material  70 s  2000 
65  Svanberg-Torpman, Katinka  Introduktion till traktaträtten - En lärobok i traktaträtt  72 s, 3 u   2003 
66  Bring, Ove  International Criminal Law in Historical Perspective - Comments and Materials  157 s, 2 u  2002 
67  Aurell, Johanna  Studieavbrotts- och verksamhetsundersökning - En undersökning av juristlinjen vid Stockholms universitet  88 s  2001 
68  Seyad, M Sideek European Financial Integration Law  261 s  2001 
69  Persson, Annina H.  Om gåva och donation  63 s  2002 
70  Bernitz, Ulf  European Law in Sweden - Its Implementation and Role in Market and Consumer Law  300 s  2002 
71  Persson, Annina H.; Levin, Marianne; Wolk, Sanna  Immaterialrätt & sakrätt  292 s  2002 
72  Erdös, Anita  Minoritetsskyddet i Ungern - Fallet romerna och juridiken  210 s 2005  
73  Persson, Annina H.; Victorin, Anders  Rättsvetenskapen inför rätta - rättsutlåtanden från juridiska fakulteten vid Stockholms universitet  118 s  2006 
74  Rosén, Jan  Festskrift till Ulf Bernitz  602 s  2001 
75  Wahlgren, Peter (red)  Allmän rättslära: Rättsteoretiska seminarier 2006/2007  189 s  2007 
76  Seyad, M Sideek EU Financial Law  471 s  2001 
77  Lagerqvist Veloz Roca, Annika Gränsöverskridande: En förvaltningsrättslig knäckfråga  112 s  2011 
78 Rosén, Jan Medie och upphovsrätt 258 s 2012
79 Petter, Asp The Substantive Criminal Law Competence of the EU 258 s 2012
80 Wahlgren, Peter Legal Risk Analysis: A Proactive Legal Method 216 s 2013
81 Mahmoudi, Said (red) Hans Blix och världsordningen: En vänbok 114 s 2014
82 Asp, Petter (utg) A Manifesto on European Criminal Procedure Law 249 s 2014
83 Asp, Petter (utg) The European Public Prosecutor’s Office 303 s 2015
84 Asp, Petter

The Procedural Criminal Law Cooperation of the EU — part 2

228 s 2016
85 Schelin, Johan

Kritiska perspektiv på rätten

117 s 2018

 

 

Rättsvetenskapliga biblioteket akademiska avhandlingar 1992-2001

 
1 Silfverberg, Christer Gåvobeskattningen i nordiskt perspektiv 432 s  1992
2 Ahlin, Per Folkrätten i svensk säkerhetspolitik 389 s 1993
3 Westberg, Björn  Nordisk mervärdesskatterätt — behandlingen av utländska företag, varor eller tjänster inom ramen för nationella lagar 586 s 1994
4 Wahl, Nils Konkurrensförhållanden — om förhållandet mellan EGs konkurrensrätt och nationell konkurrensrätt 605 s 1994
5 Nordell, Per Jonas Rätten till det visuella 516 s 1997
6 Schöldström, Patrik The Arbitrator's Mandate — a Comparative Study of Relationships in Commercial Arbitration under the Laws of England, Germany, Sweden and Switzerland 471 s 1998
7.1 Persson, Annina H. Förbehållsklausuler — en studie om en säkerhetsrätts nuvarande och framtida ställning 854 s  1998
7.2 Persson, Annina H. Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem — Del II 335 s 1998
8
Domeij, Bengt Läkemedelspatent — patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv 566 s 1998
9 Hager, Richard Värderingsrätt — särskilt om ersättning och värdering vid expropriation 504 s  1998
10 Radetzki, Marcus Orsak och skada — om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om egendomsförsäkring 321 s 1998
11 Dahlquist-Sjöberg, Anders Kommersiella hyresavtal — en avtalstyp i omvandling 530 s 1998
12 Lagerqvist Veloz Roca, Annika Föreskrift och föreskriftsprövning enligt 1974 års regeringsform 492 s 1999
13 Helgesson, Christina Affärshemligheter i samtid och framtid 557 s 2000
14 Maier, Lena EU, arbetsrätten och normgivningsmakten — En rättslig studie av gemenskapsrättens inverkan på medlemsstaternas arbetsrättsliga normgivnings-utrymmen 522 s  2000
15 von Essen, Ulrik Kommunal normgivning 468 s  2000 
16 Westerlund, Li  Biotech Patents — Equivalency and Exclusions under European and U.S. Patent Law 490 s  2001 


Varia

1 Pehrson, Lars; Wahl Nils; Levin, Marianne (red) Festskrift till Ulf Bernitz 602 s 2001
2 Norée, Annika Laga befogenhet - Polisens rätt att använda våld (Ak avh) 553 s 2000