Nordisk Socialrättslig Tidskrifts målsättning är att främja nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området. Den nordiska forskningssamverkan är det primära syftet men också kunskap om och påverkan på nationell lagstiftning från ett nordiskt och europeiskt integrationsperspektiv är centralt.

Nordisk Socialrättslig Tidskrift tillämpar expertgranskning, peer-review, insända manuskript granskas anonymt av oberoende forskare.

Nordisk socialrättslig tidskrift är knuten till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Huvudredaktör för tidskriften är Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt tillsammans med redaktörerna Thomas Erhag, docent i offentlig rätt, Göteborgs universitet samt Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt, Uppsala universitet.

Bokförlag: Santérus Academic Press

Innehållsförteckning för senaste numret: