Forskningen inom den allmänna förmögenhetsrätten kan alltmer delas upp på å ena sidan en analys av den kommersiella rätten och å andra sidan en konsumenträttslig forskning. Huvudämnen är avtalsrätt, köprätt, företrädesrätt till tillgångar vid bristande betalningsförmåga samt skadeståndsrätt. Vissa allmänna frågor om fordringar, överlåtelse och äganderätten hör även hit.

Medan sådana ämnen förr oftast var nationellt inriktade finns idag en omfattande internationell diskussion om behovet av att harmonisera rättsreglerna så att inte olikheterna i regelsystemet skall i sig kunna utgöra handelshinder. Av det följer att ämnet ligger högt på EU:s agenda och det finns många som förespråkar införandet av en europeisk lagbok på privaträttens område.

Forskningen på området innebär liksom tidigare analys av rättsreglernas innehåll men även - vilket således blivit allt viktigare – att fastställa skillnaderna mellan regelverken i olika länder. Sedan år 2001 har en aktivare utåtriktad verksamhet bedrivits inom ramen för Centrum för kommersiell rätt. Där äger seminarier fortlöpande rum med bidrag från såväl praktiker som akademiker. Dessa är såväl nationella som internationella.