Associationsrätten omfattar frågor rörande de olika associationsformerna utifrån gällande lagar och avtal. Detta innebär bildandet av olika associationer, organisations- och ansvarsfrågor och rättigheter och skyldigheter för de inblandade rättssubjekten. Inom aktiebolagsrätten omfattas även finansiering av associationens verksamhet, skyddet för aktiebolagets kapital respektive skydd för minoriteten, samt rättsliga aspekter på redovisning och revision. Inom värdepappersrätten behandlas värdepappersmarknadens struktur, funktion och reglering, omfattande såväl aktiemarknaden som marknaden för övriga fondpapper och finansiella instrument.