Försäkringsrätt är ett mycket centralt rättsområde. Alla människor är aktörer på något sätt – som försäkringstagare, försäkrade eller sparare. Försäkringsbranschen, till vilken även offentliga aktörer kan räknas, är en omfattande industri. Försäkring utgör en del av finanssektorn, som är en del av samhällets grundläggande infrastruktur och kan sägas utgöra motorn för svensk ekonomi.

Försäkringsrätt är ett enormt rättsområde som kan indelas i flera underkategorier. Inom försäkringsavtalsrätten, som i sin tur kan indelas i skadeförsäkringsrätt och livförsäkringsrätt, behandlas relationen mellan försäkringsbolaget å ena sidan och ersättningsberättigade å andra sidan. Inom försäkringsrörelserätten behandlas reglering av försäkringsbolagens verksamhet och dess funktion, sammansättning och struktur. Inom socialförsäkringsrätten behandlas de offentliga försäkringssystemen. Även återförsäkring kan räknas som en egen underkategori.

Försäkringsrätt är ett i allra högsta grad dynamiskt rättsområde. Samhällelig utveckling gör att försäkringsbranschen, både den privata och den offentliga, är i ständig förändring. Den nationella regleringen av försäkring är omfattande och snårig. På EU-nivå pågår ett arbete med att skapa en gemensam försäkringsmarknad, vilket innebär att EU-regleringen är generös. I likhet med bankverksamhet finns ett starkt intresse av att försäkringsmarknaden är stabil, vilket betyder att också den försäkringsrörelserättsliga regleringen är omfattande och snårig.

 

Detta sammantaget, dvs. rättsområdets dynamik, komplexitet, internationella påverkan och stora praktiska betydelse, innebär att alla de ovan nämnda rättsområdena är ständigt aktuella för ny forskning.