Familjerätten hör till juridikens centrala delar. Den berör alla i något skede av livet. De grundläggande rättskällorna i familjerätten är äktenskapsbalken, föräldrabalken och ärvdabalken. Till ämnet hör även sambolagen och lagen om registrerat partnerskap. Familjerätten har alltid tydligt speglat statens syn på familj och samlevnad. Historiskt har bundenheten till den kristna kyrkan och de kristna moralbegreppen varit stark. Under de senaste decennierna har utvecklingen gått mot en kraftig liberalisering.

Till familjerätten har barnrätten anknytning.

Barnrättens fokus är barnet och dess legala relationer. Därmed har barnrätten beröring med de flesta traditionella rättsområden. Vid sidan av familjerätt och annan civilrätt omfattar barnrätten t.ex. offentligrättsliga frågor om religion, undervisning, samhällsvård, utlänningsrätt, straffrätt, folkrätt och processrätt. Tematiskt kan ett antal problemställningar urskiljas. En är hur det legala ansvaret för barnet skall fördelas mellan föräldrar, samhälle och barnet självt. Ytterligare en fråga är tolkningen och funktionen av barnets bästa som legal princip liksom hur en balans mellan barnets bästa och barnets vilja skall uppnås.