Marknadsrätten har beskrivits som den del av rättsordningen vilken normerar bedrivandet av näringsverksamhet och företagens handlande på marknaden. Marknadsrätten i vidare bemärkelse omfattar ramregler om företagens etablering, marknadsföring och konkurrens samt skydd för konsumenterna. Rättsområdet är av blandad karaktär med både offentligrättsliga och civilrättsliga inslag. Det har flera beröringspunkter med civilrättens kärnområden, såsom avtalsrätt och skadeståndsrätt, samt med immaterialrätten. Undervisningen i ämnet är därför inordnat inom civilrätten.

Två lagstiftningskomplex bildar marknadsrättens kärna, nämligen marknadsföringsrätt och konkurrensrätt. Medan konkurrensrätten syftar till att upprätthålla en effektiv konkurrens på marknaden och bevakar marknadens struktur, har marknadsföringsrätten som huvuduppgift att främja en tillbörlig konkurrens i konsumenternas och näringsidkarnas intresse.

Som flera andra juridiska discipliner har även marknadsrätten påverkats starkt av Europeiseringssträvan. Ett stort antal europeiska direktiv behandlar numera skyddet för konsumenterna från olika marknadsföringsmetoder (vilseledande reklam, jämförande reklam, distansavtal, e-handel m.m.). EU-rättens inflytande är kanske ännu starkare inom konkurrensrätten, som utvecklas helt och hållet i Europeiseringens tecken. Att studera den pågående sammanflätning mellan nationell och Europeisk rätt blir därför en av ämnets spännande forskningsuppgifter.