Sjö- och transporträtt utgörs av de bestämmelser som reglerar sjöfarten samt den övriga transportnäringen, det vill säga väg-, järnvägs- och lufttransporter. Regelverket är till stora delar baserat på internationella konventioner. Till en av de mest centrala frågorna inom sjö- transporträtten hör frågan om transportörens ansvar vid transport av passagerare och gods. Andra frågor som studeras inom sjö- och transporträtten är reglerna om registrering av fartyg samt bestämmelserna rörande arbete och säkerhet. Till sjö- och transporträtten räknas traditionellt också reglerna rörande försäkring av fartyg och gods. Verksamheten bedrivs inom ramen för Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt vid Stockholms universitet.