Straffrätten handlar om offentligrättslig maktutövning och är alltså en del av den offentliga rätten. Till skillnad från civilrätten, som behandlar rättsförhållandet mellan formellt likställda parter, handlar straffrätten om förhållandet mellan staten och underordnade individer på just området för brott och straff. Vilka handlingar som är kriminaliserade och vilka straff eller andra brottspåföljder som kan utdömas bestäms av straffrätten. Straffrättsvetenskapen arbetar med att strukturera straffrättssystemet med hjälp av en enhetlig systematik och begreppsbildning för att därmed vara till nytta för den praktiska rättstillämpningen.