Finansrätten behandlar de rättsregler som anger privatpersoners, företags och andras skyldigheter att betala skatt till stat och kommuner. Det finns många olika skatter, som inkomstskatt, mervärdesskatt, fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, skatt på arv och gåva m.fl. Rättsreglerna anger hur skatten bestäms för olika personer genom beräkning av skatteobjektet - inkomsten, förmögenheten etc. -, när de skall erlägga skatten m.m. Även förfarandet för beskattningen är utförligt reglerat avseende deklaration, skattebetalning, beslut, överklagande till domstol m.m. Avgränsningen av Sveriges beskattningsrätt gentemot andra länders beskattningsrätt är en allt viktigare fråga inom finansrätten.