Internationell privaträtt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Internationell privaträtt

Internationell privaträtt

Internationell privat- och processrätt (IP) är det område inom den nationella rättsordningen som reglerar juridiska problem med anknytning till främmande stat. Reglerna besvarar i huvudsak tre frågor: för det första vilket land som har domsrätt (jurisdiktionen), för det andra vilket lands lag som skall tillämpas (lagvalet) och för det tredje om en dom som meddelats eller ett statusförhållande som skapats i ett land kan åberopas i ett annat land (frågor om erkännande och i förekommande fall verkställighet). De IP-rättsliga reglerna tillhör den nationella rätten men har i många fall sitt ursprung i EU-förordningar eller internationella konventioner. Genom internationellt samarbete har konventioner med enhetliga IP-rättsliga regler antagits och fått global genomslagskraft, i andra fall har det internationella samarbetet varit regionalt begränsat (t ex inom Norden eller inom EU).

Ett exempel på när IP-rättsliga regler aktualiseras är vid tvister där parterna i ett avtalsförhållande (t ex ett köpeavtal) är bosatta i skilda länder och avtalet av den anledningen kommer att ha anknytning till två rättsordningar. Ett annat exempel är vid gränsöverskridande skador (t ex miljöskador) där ett oljeutsläpp från ett fartyg kan drabba fisket och markägare i flera länder. Även inom familjerätten har IP-rättsliga regler betydelse, t ex när en person byter hemland. Då kan frågor om tillämplig lag vid äktenskapsskillnad, bodelning eller arvskifte aktualiseras i det nya hemlandet.

Personer med anknytning