Miljörätt kan, något förenklat, beskrivas som det rättsområde som rör skyddet av den yttre miljön och hälsoskydd samt nyttjandet av naturresurser. Detta innefattar bland annat rättsregler och rättsprocesser om förorening av mark och vatten, förutsättningarna för industriell verksamhet och utvinning av naturresurser, skydd av känsliga naturmiljöer och biologisk mångfald, samt rättslig kontroll över hanteringen av kemikalier och avfall.

Någon knivskarp gräns för vad som ”är” miljörätt finns inte heller; rättsfrågor om djurhållning, matsäkerhet och arbetsskydd ligger exempelvis nära de miljörättsliga frågeställningarna. Som disciplin är miljörätt bara några decennier gammal, även om det naturligtvis har förekommit rättsregler och rättsliga konflikter om naturresurser sedan länge.

Idag har en rad specifika miljörättsprinciper etablerats, men rättsområdet innefattar också civilrättsliga, förvaltningsrättsliga, straffrättsliga, processrättsliga, EG-rättsliga och folkrättsliga moment. Den miljörättsliga forskningen vid Stockholms universitet har genomgående haft internationella, europeiska (EU) eller jämförande inslag. Den pågående forskningen vid Juridiska institutionen avser bland annat möjligheten för enskilda och miljöorganisationer att påverka miljöbeslut, skadestånd och försäkring för miljöskador, transnationella företags miljöansvar, skyddet och bevarande av globala resurser och rättslig kontroll av den internationella handeln med skadliga kemikalier.