Den offentliga rätten (statsrätt och förvaltningsrätt) spänner över ett mycket brett forskningsområde. Schematiskt sett kan all verksamhet i vårt samhälle delas in i två olika sektorer: offentlig och privat verksamhet. Statens och de olika kommunernas aktiviteter hör till det offentliga området, medan det enskilda näringslivets liksom privatpersoners verksamhet hör till den privata sektorn. Gränserna mellan olika rättsområden är emellertid inte fasta, utan en viss juridisk fråga kan rymma både civilrättsliga och offentligrättsliga sidor. Statsrätten behandlar främst reglerna om de högsta statsorganen (till exempel riksdagen och regeringen) och deras maktbefogenheter samt inbördes förhållande liksom förhållande till medborgarna, bland annat fri- och rättigheter. Till förvaltningsrätten hör en mängd regler som rör myndigheterna och deras handläggning av ärenden Inom detta område finns de båda allmänna förfarandelagarna: FL (för förvaltningsmyndigheter) och FPL (för förvaltningsdomstolar). Därutöver finns en mängd författningar som avser olika rättsområden som plan- och byggande (PBL), ordning och säkerhet (OL), utbildning (SkolL och HögskL), socialtjänst (SoL), vård och ingripanden (LVU och LVM), etcetera Detta brukar betecknas speciell förvaltningsrätt och rymmer även kommunalrätt.