Straffrätt

Straffrätt

Straffrätten är ett rättsområde som i första hand behandlar frågor om brott (vad är brottsligt?) och straff (vilket straff eller vilken påföljd ska bestämmas för en viss gärning?) och andra därtill anknytande frågor (fråga kan till exempel vara  om konstitutionellrättsliga, internationellrättsliga eller filosofiska aspekter på straffrätten). Som rättsvetenskapligt forskningsämne inkluderar straffrätten bland annat:

  • straffrättsdogmatisk forskning med inriktning på hur gällande rätt bör konstrueras,
  • straffrättsteoretisk och straffrättsfilosofiskt inriktad forskning som bl.a. undersöker grundläggande begrepps- och teoribildning, frågor om straffrättens syfte och berättigande etc.
  •  straffrättspolitiskt inriktad forskning med fokus på kritisk granskning av hur straffrätten är utformad och på hur den bör utformas i framtiden.

I praktiken är straffrätten oupplösligt förbunden med straffprocessrätten. Straffprocessrätten hör i noga taget till forskningsämnet processrätt, men åtminstone vad gäller forskningssidan är det omöjligt att upprätthålla den gränslinjen. Det gäller inte minst som den internationella straffprocessrätten ämnesmässigt brukar hänföras till straffrätten.

Den moderna straffrätten - både i Sverige och utomlands - kännetecknas av en ständig spänning mellan intresset av effektivitet å den ena sidan och intresset av rättssäkerhet och humanitet å den andra. Vi kan se hur intresset av att på olika sätt underlätta lagföring gång på gång ställs emot intresset av att upprätthålla grundläggande straffrättsliga principer och intresset av att hålla repressionen på en rimlig nivå. Ett ytterligare kännetecknen är att straffrätten för närvarande genomgår en mycket tydlig process i riktning mot internationalisering (eller denationalisering): i allt högre utsträckning bestäms straffrättens utformning i olika former av internationella fora. Inte minst påverkas straffrätten och dess utveckling starkt av samarbetet inom EU.

Straffrättsforskningen vid Stockholms universitet har den uttalade ambitionen att ligga i den internationella forskningsfronten och har nära kontakter med andra universitet både i Sverige och utomlands.

 

SCRC innebär att forskningsprojketet är knutet till Stockholms barnrättscentrum.

Kontakt

Pernilla Leviner
Studierektor för Forskningsutbildningen
Telefon: 08-16 32 89
e-post: pernilla.leviner@juridicum.su.se


Teresa Simon Almendal
Prodekan/Ordförande i Forskningsutskottet
Telefon: 08-16 23 67
e-post: teresa.simon-almendal@juridicum.su.se

Länk till Forskningsdatabasen
Forskarutbildningen