Under fakultetsnämnden finns utbildnings- respektive forskningsutskottet. Fakultetsnämnden bestämmer institutionens budgetram. Det är inom den juridiska institutionen som den operativa verksamheten – forskning och utbildning – bedrivs. Institutionen leds av en prefekt och en ställföreträdande prefekt.

Områdesnämnden är ett beslutande organ som ansvarar för strategisk planering av utbildning och forskning, samordning av fakultetsövergripande utbildning och forskning samt intern och extern samverkan. Områdesnämnden är också ett stödorgan för respektive vicerektor i frågor av strategisk betydelse inom utbildning och forskning. 

 Juridiska fakultetens organisation