Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ) bildades genom beslut av rektor den 20 februari 2012  med följande uppdrag:

  • att utveckla den folkrättsliga forskningen, särskilt sambandet mellan folkrätt och andra rättsordningar och mellan folkrätt och internationell politik och etik;
  • att stärka banden mellan akademi och praktik inom området;
  • att ta och upprätthålla internationella kontakter; samt
  • att bidra till att synliggöra folkrätten i Stockholm.

Centret skall ha en tvärvetenskaplig och praktikerinriktad prägel och att föra in folkrätten i den allmänna debatten.

Centret knyter an till traditionen från det av Hilding Eek år 1955 grundade Institutet för internationell rätt.

 

Visionen är att skapa en stark folkrättslig forskningsmiljö med en kritisk massa av forskare, vilken tar emot impulser från internationell forskning inom området, från den folkrättsliga praktiken och från forskning i närliggande områden.

Centret skall ha en tvärvetenskaplig och praktikerinriktad prägel. Den internationella rätten är ett växande forskningsområde med beröringspunkter med såväl samhällsvetenskapliga discipliner som med snart sagt varje rättsvetenskaplig fält. Centret skall kunna fånga upp tendenser inom t ex politik och ekonomi och belysa dem även rättsvetenskapligt. Centret kommer att följa rättsutvecklingen också inom områden som inte traditionellt räknas till folkrätt eller nationell rätt, som olika former av informell privatreglerad verksamhet. Därtill eftersträvar centret en stark koppling till praktiken. En annan strävan är att in folkrätten i den allmänna diskussionen. För att skapa nationella synergieffekter kommer centret att söka samarbete med andra relevanta akademiska institutioner liksom med institutioner med angränsande verksamhet. Internationella förbindelser med andra institut är avgörande för ett centrum i internationell rätt.

Centret skall ha beredskap att kunna åta sig uppdragsforskning inklusive att kunna initiera sådana projekt. Centret skulle kunna vara värd för olika forskningsinriktningar.

Centret har en seminarieserie, som omfattar såväl svenska som utländska inledare såsom Tiina Intelman (ordförande för ICC:s statspartsförsamling), professor Claus Kress, Köln och Helmut Türk, domare vid Havsrättstribunalen i Hamburg. För den närmaste tiden planeras ett halvdagssymposium om förhållandet mellan svensk och internationell rätt samt en årlig internationell föreläsningsserie.