”Inom ramen för mitt avhandlingsprojekt, som avslutas sommaren 2020, har jag studerat betydelsen av nära och aktiva vänskaper för sexualbrottsutsatta flickor i straffprocessen. Den betydelse jag eftersöker rör primärt flickornas kunskapsnivå och handlingsutrymme, både under och efter ett sexuellt övergrepp.

Genom tidigare empirisk forskning har det fastslagits att en jämnårig vän är den vanligaste första personen sexualbrottsutsatta barn anförtror sig till och den uppgett viktigaste personen för målsägandens kunskapsinhämtning. Genom att eftersöka beskrivningar av vänskapens betydelse i åtalens förundersökningsprotokoll är det möjligt att utforska erfarenheter hos unga vänner som tillsammans artikulerar en övergreppserfarenhet, anmäler ett brott, värjer sig från gärningsmannens övertalningsförsök eller härbärgerar den känslomässiga bördan efter ett övergrepp.

Projektets intresse för de rättsligt betydelsefulla vänskaperna runt ett barn med övergreppserarenheter motiveras såväl av processuella hänsyn och en önskan om en högre åtalsfrekvens som av en vidare förhoppning om att kunna skriva fram erfarenheter av kraft och hopp i det ofta svåruthärdliga och uppgivna arbetet mot sexuella övergrepp mot barn.”Anmäl dig till julia.dahlqvist@juridicum.su.se


Till seminariet bjuds enklare förtäring.