Jämställdhets- och likabehandlingsarbete vid Juridicum

Juridicum har som mål att ta tillvara på de resurser som studenter och anställda med olika bakgrund, livssituation och erfarenheter tillför. En stor del av arbetet bedrivs idag av en jämställdhets- och likabehandlingsgrupp. Syftet med gruppen är att stödja ledningens mål med att aktivt främja lika rättigheter, möjligheter och representation på institutionen som både studie- och arbetsplats.

Gruppen arbetar löpande under året med att medvetandegöra och väcka intresse för jämlikhets- och likabehandlingsfrågor. Med medarbetare, studenter och presumtiva studenter i åtanke så är målet att alla, oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder och socioekonomisk bakgrund, ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet. Diskriminering, trakasserier och osynliggörande är helt oacceptabelt och ska inte förekomma vid Juridicum.

I Juridicums rapport Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet 2017 kan du läsa mer om det gånga året och gruppens arbete med dessa frågor. En av åtgärderna var att bedriva en normkritisk studie av juristutbildningen, vilken ni hittar här.

Om du upplever att du har varit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling kan du ta kontakt med gruppens medlemmar, Juridicums prefekt eller universitetets jämlikhetssamordnare.

Här nedan hittar ni Judiciums ”Jämställdhets- och likabehandlingsplan för 2018” och andra relevanta policydokument, undersökningar, rapporter och länkar: 

 

Möte med JL-gruppen, 18/4-2018