Ordningsvakter vid ett event. Foto: Mickes fotosida / Mostphoto


Som ett led av regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminalitet tillsattes i slutet på förra året den sk. Ordningsvaktsutredningen (JU 2019:12). Utredningen består i en översyn av rådande regelverk för att se över vilka ändamål och på vilka platser ordningsvakter ska tjänstgöra, vilka befogenheter och arbetsuppgifter en ordningsvakt ska ha och vilka krav på utbildning och lämplighet som ska ställas på en ordningsvakt. I uppdraget ingår också att se över vissa frågor kring lämplighetsprövningen av personal hos auktoriserade bevakningsföretag.

Ordningsvakternas verksamhet styrs av en rad författningar, varav de viktigaste är lag (1980:578) om ordningsvakter och ordningsvaktsförordningen (1980:589). Sedan dessa författningar trädde i kraft för nästan 40 år sedan har dock inga större ändringar av regelverket skett. Nu hoppas man att en översyn av regelverket ska kunna frigöra resurser för Polismyndigheten till mer avancerade polisiära uppgifter, som till exempel kan härröra till gängkriminalitet.

Annika Norée, docent och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet, är en av de 11 experter som ingår i utredningen som leds av justitierådet Agneta Bäcklund. Annika berättar att denna utredning är högst aktuell och att det finns ett behov av att effektivisera samarbetet mellan ordningsvakter och poliser.

– Ordningsvakter ska ses som ett komplement till och aldrig som en ersättning för poliser, som har huvudansvaret för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Men ordningsvakternas roll och deras samarbete med poliserna behöver göras tydligare. Utredningen avser att klargöra vad som gäller på området. De frågor som utredningen fått i uppdrag att besvara är både mycket angelägna och aktuella, säger Annika Norée.

Utredningen ska redovisas senast den 21 maj 2021.
 

Om Annika Norée

Annika Norée. 

Annika Norée är docent och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet. Hon arbetade tidigare vid Polishögskolan i Solna och kommenterar ofta olika straffrättsliga och polisrättsliga frågor i press, radio och tv.

Annika Norée har publicerat flera läroböcker och artiklar om straffrätt och polisrätt. Hennes forskning rör främst frågor inom straffrättens allmänna del och polisrätt, med särskild fokus på polisers rätt att använda våld.

Läs mer om Annika Norée.