Christine-Jane Selenhag

får 1:a pris om 30 000 kronor i tävlingens juridikklass för uppsatsen "Pay-for-delay – A competition law analysis of settlement agreements in the pharmaceutical sector." Handledare var Björn Lundqvist.

Motivering

”Förlikningsavtal i patenttvister inom läkemedelsindustrin har under en längre tid varit föremål för EU-kommissionens uppmärksamhet. Särskilt s.k. pay-for-delay-avtal, som i allt väsentligt innebär att en konkurrent avstår från att träda in på marknaden, har ansetts problematiska ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Uppsatsen är mycket välskriven och djupgående och undersöker på ett systematiskt sätt hur EU:s konkurrensregler förhåller sig till denna typ av patentförlikningsavtal inom läkemedelsindustrin utifrån artikel 101 i EUF-fördraget. Författaren hanterar skickligt de problemställningar som ämnet ger upphov till och visar prov på en imponerande förmåga att analysera och presentera det ofta komplexa rättsmaterialet.”

 

Jennifer Vestin

får 3:e pris om 10 000 kr i tävlingens juridikklass för upppsatsen "Jäv i offentlig upphandling - Sveriges genomförande av jävsreglerna i 2014 års upphandlingsdirektiv". Handledare var Andrea Sundstrand.

Motivering

"Jävsproblematiken vid offentlig upphandling är stor på grund av icke enhetlig reglering. Uppsatsen undersöker metodiskt frågan om de svenska jävsreglerna, som bygger på EUs upphandlingsdirektiv, är genomförda på ett fullständigt och korrekt sätt. Författaren belyser på ett systematiskt sätt de brister som finns och hur den rättsosäkerhet som uppstår till följd av detta påverkar olika användare. Resultatet är ett intressant bidrag till den praktiska diskussionen kring upphandlingsregleringen.”

 

Konkurrensverkets uppsats delas även ut i ekonomi. Motiveringar för samtliga pristagare samt uppsatserna i fulltext finns på Konkurrensverket. Läs även pressmeddelandet.

Sex unga kvinnor och män med blomsterbuketter och diplomo
Från vänster: Christine-Jane Selenhag, Astrid Petersson, Fredrik Larsson, Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten, Tone Riise Åberg och Jesper Fahlgren. Jermsten FOTO: Konkurrensverket