Äldre byggnad med solcellspaneler på taket
Vad krävs av rätten för att energiförbättringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader bäst ska kunna genomföras utan att byggnadernas kulturhistoriska värden går förlorade? Foto: Pierluigi Palazzi


I det tvärvetenskapliga projektet REKO vill forskare undersöka hur rätten, särskilt miljöbalken och plan- och bygglagen, hanterar konflikten mellan en ökad energieffektivisering och bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Utifrån rättsvetenskapliga och konstvetenskapliga grunder, samt tekniska kunskaper om energieffektiviseringar av byggnader, är målet att ge förslag på hur rätten bör konstrueras för att målet om en ökad energianvändning ska kunna nås samtidigt som viktiga kulturvärden bevaras. Projektet avser bidra med såväl nya teoretiska som praktiska kunskaper till nytta för lagstiftare, rättstillämpare och andra intressenter.

REKO är ett samarbete mellan forskare i miljörätt och kulturvård vid Stockholms och Uppsala universitet. Knutet till projektet är även en referensgrupp som består av experter i de aktuella frågorna vid olika myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. REKO finansieras av Statens Energimyndighet. 


Projektledare är Anna Christiernsson (jur.dr., docent i miljörätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet) som har bedrivit forskning och undervisat i miljörätt vid flera olika universitet. Hennes forskning har i stor utsträckning bedrivits inom tvärvetenskapliga projekt och behandlat frågor om harmonisering mellan svensk rätt och EU-rätt, mellan miljöbalken och sektorslagstiftning samt rättsliga förutsättningar för genomförande av hållbarhetsmål.
 

Övriga inblandade är: 

* Tor Broström (professor i kulturvård, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet). Hans forskning, om inneklimat och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, är tvärvetenskaplig och tillämpad med fokus på hur man får en hållbar balans mellan att spara energi och bevara kulturvärden.

* Yaffa Epstein (jur.dr., Juridiska fakulteten, Uppsala universitet) är forskare i miljörätt. Hon har bedrivit forskning om harmoniseringen mellan EU-rätten och internationell rätt i relation till skyddet av arter och har även bedrivet forskning i rättshistoria.

 * Mia Geijer (fil.dr, Uppsala universitet) är adjungerad lektor i kulturvård med undervisning bl.a. i kulturegendomsrätt. Hon är också bebyggelseantikvarie vid Länsstyrelsen i Örebro. Hon är disputerad i arkitekturhistoria och hennes forskning handlar om det byggda kulturarvets bruk och förvaltning.

* Melina Malafry (jur.dr., Juridiska institutionen, Stockholms universitet) är lektor i miljörätt på Stockholms universitet. Hon har bedrivit forskning om energisystemrelaterade miljöfrågor, särskilt relationen mellan förnybar energi och skyddet av biologisk mångfald, samt nätkoncessionsfrågor. Hon har även varit föredragande på Mark- och miljööverdomstolen där hon har kommit i kontakt med PBL- och kulturfrågor.


Följ projektet på hemsidan: https://reko.godaddysites.com/