År 2020 har Sverige varit medlem av EU i 25 år. Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Den 2 oktober 2020 anordnade myndigheten Sieps ett heldagsseminarium på ämnet ”Sverige efter 25 år som medlem i Europeiska unionen”. Vid seminariet, som också spelades in på film och är möjligt att se i efterhand på Sieps hemsida, presenterades en serie rapporter om EU-medlemskapets påverkan på Sverige med särskild fokus på områden där det ännu i stor utsträckning saknas forskning. En av dessa rapporter var:

Tjugofem år av Europarätt i Sverige av Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt, och Karin Åhman, universitetslektor i statsrätt, Stockholms universitet.

I Jane Reichel och Karin Åhmans rapport, som behandlar systemeffekterna av Sveriges inträde i EU med särskild fokus på den konstitutionella rätten och förvaltningsrätten, belyses hur den samlade Europarätten har haft djupgående men varierande påverkan på Sveriges rättssystem och svenska juristers sätt att arbeta. Några exempel på genomgripande förändringar som tas upp är att svensk rätt numera präglas av ett mer kontinentaleuropeiskt rättsligt tänkande, att skyddet för enskildas rättigheter har blivit starkare och att förarbeten har fått en mindre stark ställning i Sverige. Det sistnämnda eftersom jurister använder fler typer av rättskällor som tolkningsunderlag.

Rapporten Tjugofem år av Europarätt i Sverige består av 75 sidor och kan laddas ned i fulltext på Sieps hemsida.
 

Kommande skrift om förhandsavgöranden

Med vid seminariet via länk var även Ulf Bernitz, professor i Europarätt vid Stockholms universitet, för att presentera en kommande rapport om förhandsavgöranden från EU-domstolen i ett 25-årsperspektiv. Frågeställningen som lyfts i denna utredning är svenska domstolars förhållande med EU-domstolen och huruvida svenska domstolar förvaltar möjligheten att begära förhandsavgöranden från densamme. Slutsatsen enligt Ulf Bernitz är att Sverige nyttjar förhandsavgöranden i betydligt mindre utsträckning än många andra länder i EU och att det finns potential att utveckla tillämpningen av systemet.

Rapporten Förhandsavgöranden från EU-domstolen i ett 25 årsperspektiv väntas tryckas i slutet av detta år och kommer då att tillgängliggöras på Sieps hemsida.

 

 

 

Om Jane Reichel

Jane Reichel

Jane Reichel är professor i förvaltningsrätt och ställföreträdande prefekt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning fokuserar på vad globalisering i allmänhet och europeiseringen i synnerhet betyder för förvaltningen, dess roll inom staten och i relation till EU och andra organisationer.

Jane undervisar i första hand på grundkursen i förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt, på specialkurserna förvaltningsprocess och migrationsrätt samt på mastern i EU-rätt

 

Om Karin Åhman

Karin Åhman. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Karin Åhman är universitetslektor i Statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tidigare var hon anställd som professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet där hon även blev jur.kand 1990. Hennes forskning har framförallt rört allmän konstitutionell rätt, europarätt och särskilt skyddet av fri- och rättigheter och dess betydelse i svenska domstolar.

Karin har författat en lång rad böcker, antologier och vetenskapliga artiklar inom sitt verksamhetsområde.


 

Om Ulf Bernitz

Ulf Bernitz

Ulf Bernitz är professor i Europarätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han är även Senior Research Fellow vid St Hilda’s College, University of Oxford, samt Director for the Söderberg Foundation Oxford-Stockholm Venture in European Law, baserad vid the Institute of European and Comparative Law, University of Oxford.

Ulf Bernitz expertområden omfattar, utöver Europarätt, civilrätt, speciellt immaterialrätt, marknadsrätt samt avtals- och konsumenträtt.