Bild från dykning vid Estonia
Bild från en tidigare dykning vid Estoniavraket. TT


Den tragiska förlisningen av passagerarfartyget m/s Estonia år 1994 där 852 personer omkom är den största fartygskatastrofen genom tiderna i nordiska farvatten. Med anledning av de bilder på ett tidigare okänt hål i Estonias skrov som presenterats i en ny dokumentärfilm om katastrofen, har det nu framförts krav från anhöriga och andra engagerade personer att vraket måste undersökas på nytt. 

I den politiska debatten har det dock tidigare anförts att lag 1995:732 om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia (Estonialagen) förhindrar att ytterligare inspektioner av vraket efter Estonia kan genomföras. Lagen bygger på en överenskommelse mellan staterna Estland, Finland och Sverige som slöts i syfte att skydda vraket från plundring och gravskändning. Brott mot dykförbudet kan ge böter eller fängelse upp till två år. 


Inget allomfattande förbud mot dykningar

Professorn i sjö- och transporträtt Johan Schelin, tillika föreståndare för Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt, pekar dock i institutets nyhetsbrev Sjörättsbiblioteket nr 3/2020 på att det finns flera möjliga tolkningar av Estonialagen.

I 2 § Estonialagen föreskrivs visserligen att dykning eller annan undervattensverksamhet inte får bedrivas i vraket eller inom det i lagen närmare angivna vattenområdet, men detta förbud bör inte tolkas som att det skulle omfatta även av svenska myndigheter bedriven verksamhet i syfte att närmare klarlägga orsakerna till haveriet. Så länge staten inte bryter mot ingångna internationella överenskommelser bör det således finnas ett rättsligt utrymme för svenska myndigheter att företa dykningar i andra syften än de som lagen är avsedd skydda mot. 


– Istället för att gömma sig bakom juridiken måste politikerna sätta ned foten och avgöra om det är värt att lägga ned ytterligare resurser på att utreda orsakerna till Estonias förlisning eller om det endast är slöseri med skattemedel, säger Johan Schelin.

 

Om Johan Schelin

Johan Schelin

Johan Schelin är professor i sjö- och transporträtt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han är föreståndare för Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt och kursföreståndare för kurserna Examensarbete, Maritime & Transportation Law samt Juridik & Praktik.

Johan har varit utredare i olika sjö- och transporträttsliga frågor samt representerat Sverige i sjö- och transporträttsliga förhandlingar inom såväl FN som EU.