Information om besluten att göra avsteg från examinationsformer den här terminen
 

Prefekten har, med stöd av dekanens beslut från den 11 mars 2020 angående avsteg från i kursplaner fastställda examinationssätt och obligatoriska moment, beslutat att de obligatoriska moment som återstår för kurser under vårterminen kan ersättas med hemtentamen. Beslutet innebär att kursföreståndaren kan besluta att ersätta enligt kursplaner obligatoriska moment med en hemtentamen om det är lämpligt. Vidare har prefekten beslutat om avsteg från kursplanen vad gäller obligatoriska moment för processrättskursen. Ytterligare sådana beslut avseende andra kurser kan aktualiseras. Här nedan förtydligas vilka konsekvenser besluten kan få och hur de ska hanteras.
 

Syftet med att tillåta avsteg från kursplanerna är att så gott som möjligt hantera den extraordinära situation som vi befinner oss i. Målsättningen är att alla studenter ska ha möjlighet att fullgöra kurserna på ett så praktiskt sätt som möjligt, om än på annat sätt än som anges i kursplanerna. Samtliga förväntade studieresultat ska examineras och likabehandling ska så långt möjligt upprätthållas.
 

Prefektbesluten ger kursföreståndarna svängrum att genomföra en lämplig mix av obligatoriska moment för respektive kurs under den här terminen. Det innebär att de obligatoriska momenten för en kurs kan bestå av endast en hemtentamen men också att den kan kombineras med andra obligatoriska moment, t.ex. en dugga eller ett seminarium.
 

Förhoppningsvis kommer undervisning och examination att återgå till normala rutiner enligt gällande kursplaner nästa termin och det som skrivs nedan gäller endast under dessa förutsättningar. De avsteg som görs den här terminen ska inte få återverkningar i framtiden. De som inte godkänns på en kurs den här terminen måste alltså fullgöra på senare terminer gällande obligatoriska moment om de inte fullgjorts den här terminen enligt vad som skrivs nedan.
 

Examinationen (hemtentamen) på de olika kurserna utformas den här terminen så att förväntade studieresultat examineras med hänsyn tagen till de obligatoriska moment som utgått. Likabehandling, mellan dem som fullgör kurser den här terminen, uppnås genom att alla examineras på samma sätt. Likabehandling mellan dem som fullgör en kurs den här terminen och de som gör det andra terminer uppnås genom att examinationen den här terminen utformas så att förväntade studieresultat examineras genom hemtentamen med hänsyn tagen till de obligatoriska moment som utgått. Det innebär att de lärandemål som normalt examineras i annan form under kursen, den här terminen kan examineras genom hemtentamen.
 

Studenter som inte godkänns den här terminen kommer att examineras genom de för kursen gällande ordinarie examinationsformerna följande terminer. Dessa studenter ska alltså senare terminer genomföra de enligt kursplanen obligatoriska moment som de har befriats från att genomföra genom prefektbeslutet. Det avsteg från kursplanen som gjorts den här terminen får alltså i detta avseende inte återverkningar framåt i tiden.  

Studenter som innevarande termin, trots beslut om avsteg från gällande kursplaner, genomfört vanligtvis obligatoriska moment får tillgodoräkna sig dessa moment kommande terminer enligt vad som anges i kursplanerna. Det ska noteras att kursplanerna inte ändrats, utan att besluten innebär ett tillfälligt avsteg från gällande kursplaner på grund av extraordinära omständigheter. Likabehandling mellan studenter, som inte fullgör en kurs den här terminen, men som under terminen hunnit fullgöra moment, som enligt kursplanen är obligatoriska, trots att de enligt senare beslut utgår under VT20, och andra studenter uppnås genom att de fullgjorda momenten tillgodoräknas kommande terminer i enlighet med vad som anges i kursplanerna. Den här terminen på vanligt sätt fullgjorda moment, som skulle ha varit obligatoriska vore det inte för prefektbeslutet, förblir alltså giltiga under två år. Under den tiden får de inte göras om i syfte att förbättra resultatet.
 

Det finns fall där de annars obligatoriska momenten endast fullgjorts av vissa studenter eller endast delvis. De kommer att behandlas i särskild ordning för varje kurs.
 

Obligatoriska moment som genomförs den här terminen (och som inte undantagits som obligatoriska genom avsteg från kursplan) tillgodoräknas kommande terminer i enlighet med vad som anges i kursplanerna. Den här terminen på vanligt sätt fullgjorda moment förblir alltså giltiga under två år. Under den tiden får de inte göras om i syfte att förbättra resultatet.
 

I huvuddrag och något förenklat gäller följande:

- Avstegen från gällande kursplaner gäller endast innevarande termin;

- Avstegen gäller endast studenter, som med godkänt resultat fullgör kurserna under innevarande termin;

- Alla förväntade studieresultat, som inte examineras under pågående kurs, examineras genom hemtentan;

- För studenter, som inte blir godkända på kursen under VT20, förblir  genomförda obligatorier giltiga i två år.