Till Juridicums studenter
 
Hela SU hålls nu låst och det fordras passerkort för att komma in. Studenter får inte vistas i SU:s lokaler. I enlighet med detta är även institutionens lokaler låsta. SU:s bibliotek håller öppet måndag till fredag mellan kl. 10 och 11.
 
Just nu har Juridicum två övergripande prioriteringar:
 
-         Studenternas och medarbetarnas hälsa
-         Studenterna ska ha möjlighet att ta alla sina högskolepoäng
 
Ingen undervisning sker på plats i lokalerna. All undervisning sker digitalt eller genom alternativa undervisningsformer. Examinationsmoment ställs antingen in eller sker i en ordning som innebär att det inte krävs närvaro. Tentor ska ske genom hemtentor. Rättegångsspel och liknande som inte kan finna alternativa former ska ställas in och något alternativ behövs inte. Avsteg från kursplanerna behöver alltså ske. Mer omfattande sådana beslutas av prefekten men övriga kan beslutas av kursföreståndare.
 
Läget är sådant att det inte går att ge exakt information om vad som kommer att gälla framöver. Det gäller att i högre grad än vanligt att lösa uppkomna situationer så bra som möjligt – att laga efter läge. Studenter med behov av särskilt pedagogiskt stöd kan vid specifika frågor som uppstår på grund av de nya undervisningsformerna kontakta kursadministrationen för respektive kurs.

Ambitionen är att förändringar ska kommuniceras i så god tid som möjligt, men mycket av det som skett hittills har beslutats på någon dag eller till och med timmar. Förhoppningen är att det ska gå att förvarna bättre när läget så småningom återgår till det normala.

Kontakter med lärare och kursadministratörer ska ske via i första hand mejl och i andra hand telefon. Lärare är på plats på Juridicum i mycket begränsad omfattning. Administrativ personal (inklusive kursadministratörer och amanuenser) är inte alls på plats. Fysisk mottagning är därför inställd. Kursadministrationen har utökade telefontider, se kurshemsidorna för närmare information om detta.

Vi har inte mer information än den som lämnas via detta mejl. Ytterligare frågor via mejl eller telefon är därför svåra eller omöjliga för oss att besvara. Vi ber därför att studenter kontaktar oss först efter att informationen sökts på kurshemsidorna och även därefter med eftertanke – administrationen är överhopad med arbete. Eventuella frågor ställs i första hand till respektive kursadministratör. Med det sagt är vi mycket tacksamma för allt stöd vi fått från studenthåll. Vi gör vårt allra bästa i denna extraordinära situation!

Den nuvarande situationen kommer att hålla i sig ett bra tag – det är inte otroligt att undervisning och annat återgår till normala rutiner först till hösten.

Allmän studentinformation från Stockholms universitet om coronaviruset finns på www.su.se/corona.


Bästa hälsningar 
 
Gustaf Sjöberg
Professor och Juridiska institutionens prefekt