I ett protokoll från Sigtuna kommuns Stadsbyggnadskontor finns noteringar om beslut av inköp av nyckelfärdiga hus, som ännu inte har byggts, som väcker frågan om kringgående av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) har gjorts. Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet, bekräftar för Uppdrag granskning att det sker ett brott mot likabehandlingsprincipen i LOU ifall man på förhand beslutar vilket företag som ska leverera en efterfrågad tjänst och vara eftersom inget annat bolag i sådana fall får möjlighet att konkurrera i detta. Hon förklarar även att byggentreprenader, det vill säga byggnation av en fastighet eller byggnad, omfattas av upphandlingslagsstiftningen och därför ska upphandlas om allt ska gå korrekt till.

Andrea återkommer vid flera tillfällen i inslaget och syns första gången ca 16 minuter in programmet. 

Se SVT's Uppdrag Granskning: "Makt till varje pris" från den 9 september 2020.

 

Om Andrea Sundstrand

Andrea Sundstrand

Andrea Sundstrand är docent i offentlig rätt med särskild inriktning mot offentlig upphandling. Hon är ansvarig för specialkursen Offentlig upphandling och för två fristående onlinekurser på ämnet samt är ansvarig utgivare för Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT).

Andrea bedriver huvuddelen av sin forskning kring regelverket om offentlig upphandling. Hon ingår bl.a. i ett 6-årigt forskningsprojekt om arbetsvillkor i offentlig upphandling tillsammans med 16 andra forskare från olika lärosäten. 

Mer om Andrea Sundstrands publikationer.