Den svenska Estonia­lagen strider inte mot folkrätten. Ett tyskflaggat fartyg är inte ett flytande tyskt territorium. Sverige kan ta sig lagstiftande jurisdiktion över svenska medborgares agerande utanför svenskt territorium, skriver professorerna Mark Klamberg, Ove Bring, Said Mahmoudi och Pål Wrange. I DN Debatt förklarar de hur tingsrätten har missuppfattat folkrätten och listar de två främsta problemen med tingsrättens dom:

– Det är viktigt att tingsrättens dom vad avser jurisdiktionsfrågan och svensk lags tillämplighet inte får stå oemotsagd. I detta fall handlade det om gärningar som kan tyckas ha haft ett gott syfte. Nästa gång kan det handla om en vrakplundrare.

Läs hela debattartikeln "”Tingsrätten missuppfattar folkrätten i Estoniadomen” som publicerades i DN den 19 februari 2021.

 

Om Mark Klamberg

Mark Klamberg

Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika folkrättsliga frågeställningar och teman.

Mark Klamberg är kursföreståndare för kurserna folkrätt samt specialkursen "International Criminal Law".

Han har även publicerat böcker och artiklar som rör internationell och komparativ straffprocessrätt samt undervisar inom området. 2018-2019 genomförde han en post dok vid University of Oxford.

Mer om Mark Klambergs publikationer.

 

 

Om Said Mahmoudi

Said Mahmoudi. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Said Mahmoudi är professor emeritus i internationell rätt vid Stockholms universitet. Han har forskat inom bland annat havsrätt, internationell miljörätt (med särskild inriktning på EU:s miljörätt), internationell våldsanvändning och internationella organisationer. Under senare år har även fokuserat sin forskning på folkrättsliga regler beträffande gemensamma värderingar och principer.

Said har haft flera uppdrag som ledamot i olika svenska och internationella kommittéer och styrelser. År 2020 tilldelades han H.M. Konungens medalj (8:e storleken i serafimerordens band) för "förtjänstfulla forskningsinsatser rörande havsrätt, miljöfrågor och internationell folkrätt".

Läs mer om Said Mahmoudi

 

 

 

Om Pål Wrange

Pål Wrange. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Pål Wrange är professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat bl.a. som folkrättsrådgivare vid Utrikesdepartementet och har sedan 1988 publicerat över sextio publikationer om internationell rätt. 


Pål Wrange är ämnesföreståndare för internationell rätt och kursföreståndare för kursen International Law and the Global Economy. Han är också föreståndare för Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ).

Mer om Pål Wranges publikationer.

 

Om Ove Bring

Ove Bring är professor emeritus i internationell rätt vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan. Han har även arbetat som sakkunnig, departementsråd och folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet och deltagit i förhandlingar i FN om särskilt inhumana vapen och nedrustningsfrågor.

Ove Bring har författat en mängd böcker och artiklar om mänskliga rättigheter men också debatterat flitigt i media. År 2012 tilldelades han H.M. Konungens medalj (8:e storleken i serafimerordens band) för ”engagerande och framgångsrika insatser inom rättsvetenskapen, särskilt områdena internationell rätt och mänskliga rättigheter”