Det har blivit något av en trend med klimatfrågor som blir rättsfall. Nu har sex stycken unga portugisiska klimataktivister vänt sig till Europadomstolen och stämt 33 länder för att de inte gör tillräckligt för att minska utsläppen av växthusgaser. Vad de hävdar är att det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna som ingår i Europakonventionen att stater inte gör mer för att hindra klimatkrisen. 

De berörda länderna har nu beordrats av Europadomstolen att svara på ungdomarnas anklagelse och hur de ser på hur frågan förhåller sig till Europakonventionen. Det är ett väldigt ovanligt beslut berättar Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, i en intervju med DN:

– I vanliga fall när domstolen får en ansökan är det standard att kontrollera att den som klagar först har utnyttjat de nationella domstolarna. Det är en etablerad princip i internationell rätt.  

Läs hela artikeln "Sverige och andra länder stäms av klimataktivister" som publicerades i Dagens Nyheter den 30 november 2020.

 

Om Jonas Ebbesson

Jonas Ebbesson. Bild: Eva Dalin / Stockholms universitet

Jonas Ebbesson är professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum vid Stockholms universitet. Till höstterminen 2021 är det även tänkt att han ska bli föreståndare för magisterprogrammet i miljörätt, som institutionen har beslutat att återuppta efter drygt sex års uppehåll. 

Jonas Ebbesson forskar och undervisar huvudsakligen i miljörätt. Hans forskning är inriktad på olika miljörättsliga frågor, ofta i gränssnittet till andra ämnesområden och med en internationell infallsvinkel. Jonas har ägnat en stor del av sin forskning åt allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta tema berör förhållandet mellan miljöskydd, mänskliga rättigheter och ”miljödemokrati”.
 

Läs mer om Jonas Ebbeson