Den norska högsta domstolen prövar just nu ett överklagande från Greenpeace och Natur och Ungdom, gällande om det gick emot norsk grundlag när norska staten öppnade upp Arktis för oljeborrning.

Framför allt trycker organisationerna på miljöparagraf 112 i den norska grundlagen som fastställer alla människors rätt till en hälsosam miljö och ålägger regeringen att säkra denna rättighet även för kommande generationer. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, menar att fallet är avgörande för oljeborrningens framtid och kan inspirera till liknande typer av rättsprocesser på området - även i Sverige.

Se nyhetsinslaget som sändes den 11 november i SVT Rapport. Det inleds ca 17 minuter in i sändningen.

Läs artikeln "Norsk oljeborrning prövas i Högsta domstolen" som publicerades den 12 november i Svenska Dagbladet. 

 

Om Jonas Ebbesson

Jonas Ebbesson. Bild: Eva Dalin / Stockholms universitet

Jonas Ebbesson är professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum vid Stockholms universitet. Till höstterminen 2021 är det även tänkt att han ska bli föreståndare för magisterprogrammet i miljörätt, som institutionen har beslutat att återuppta efter drygt sex års uppehåll. 

Jonas Ebbesson forskar och undervisar huvudsakligen i miljörätt. Hans forskning är inriktad på olika miljörättsliga frågor, ofta i gränssnittet till andra ämnesområden och med en internationell infallsvinkel. Jonas har ägnat en stor del av sin forskning åt allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta tema berör förhållandet mellan miljöskydd, mänskliga rättigheter och ”miljödemokrati”.
 

Läs mer om Jonas Ebbeson