Sverige gör för lite för klimatet – och det kan vara ett brott mot både barnkonventionen och Europakonventionen. Det menar en grupp ungdomar och jurister, som nu förbereder en klimatstämning av svenska staten.

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, är inte en av de som är iblandade i målet men han följer klimatprocesserna som just nu sker runt om i världen. I en intervju med Dagens Nyheter förklarar han att det inte finns någon given utgång för en rättsprocess mot den svenska staten i fråga om bristande klimatåtgärder: 

– Det är helt oprövade frågor i svensk rättsprocess. Men det var det i Nederländerna också, ingen visste på förhand hur det skulle gå.

Läs artikeln "De vill stämma regeringen för klimatet" som publicerades i Dagens Nyheter den 9 februari 2021 (Låst artikel).
 

Om Jonas Ebbesson

Jonas Ebbesson. Bild: Eva Dalin / Stockholms universitet

Jonas Ebbesson är professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum vid Stockholms universitet. Till höstterminen 2021 är det även tänkt att han ska bli föreståndare för magisterprogrammet i miljörätt, som institutionen har beslutat att återuppta efter drygt sex års uppehåll. 

Jonas Ebbesson forskar och undervisar huvudsakligen i miljörätt. Hans forskning är inriktad på olika miljörättsliga frågor, ofta i gränssnittet till andra ämnesområden och med en internationell infallsvinkel. Jonas har ägnat en stor del av sin forskning åt allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta tema berör förhållandet mellan miljöskydd, mänskliga rättigheter och ”miljödemokrati”.
 

Läs mer om Jonas Ebbeson