Det saknas ett tydligt regelverk för hur man ska hantera hur till exempel ett barn som levt papperslös i ett land under en lång tid ska ha rätt till att få uppehållstillstånd. Frågan är dessutom känslig eftersom politikerna inte gärna vill visa att det är en väg att gå för att beviljas tillstånd att stanna i Sverige.

Louise Dane, doktor i offentlig rätt, berättar i en artikel i Svenska Dagbladet att detta dock är något som kan komma att ändras inom en närtid baserat på utgången av ett fall som just nu ligger i Migrationsdomstolen och handlar om en 14-årig flicka som är född och uppvuxen i Sverige.

– Vilken avvägning domstolen kommer att göra i det fallet kommer att bli prejudicerande, säger Louise.
 

Med i artikeln är även Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum. Hon berättar att det här är ett område som det finns väldigt lite forskning på och att det är tydligt att alla inte har lika värde i praktiken, trots att både barnkonventionen och svensk nationell rätt säger att det ska vara så.

 

Läs artikeln "Jaras väska har stått packad i 11 år" som publicerades i Svenska Dagbladet den 15 november 2020.

 

 

Om Louise Dane

Louise Dane

Louise Dane är universitetslektor och doktor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2019 på avhandlingen "Den reglerade invandringen och barnets bästa" och har även en egen blogg om barnrätt och migrationsrätt.

Louise Dane undervisar på grundkurserna i statsrätt och förvaltningsrätt samt på specialkurserna migrationsrätt, barnrätt, equality law och family law across borders. Härutöver handleder hon examensarbeten, nästan uteslutande i migrationsrätt.

Mer om Louise Danes publikationer.

 

 

Om Pernilla Leviner

Pernilla Leviner. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet

Pernilla Leviner är professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum som är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Juridiska fakulteten med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Pernilla deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall med anknytning till barnrätt.

Pernilla Leviner undervisar grundkurserna i statsrätt, förvaltningsrätt och familjerätt samt bl.a. även i specialkurs i Barnrätt, Family Law Across Borders, Terapeutisk juridik och Comparative law.   

Mer om Pernilla Leviners publikationer.