Stockholms universitet vill med Hållbarhetsforum skapa en plattform där akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn kan mötas och nätverka för att utbyta erfarenheter och hitta framtida möjligheter till samverkan. Det är ett stort evenemang och med coronapandemin som aktuell utgångspunkt innehöll årets program för Hållbarhetsforum både nutida och historiska perspektiv på olika slag av förändringsprocesser och kriser samt vad vi kan lära av dem.
 


Under rubriken "Beslutsfattande under kris" behandlade den tredje plenarsessionen olika typer av beslutfattande under kris, de psykologiska mekanismer som styr oss och även vilka gränser tex lagstiftningen och den svenska förvaltningsmodellen sätter. I detta samtal medverkade docent Kavot Zillén och professor Jonas Ebbeson, som båda är verksamma vid Juridicum. 

– Rättsäkerhetsfrågan är viktig och att beslut som fattas har tänkts igenom och är väl grundade, men ibland finns det behov av att kunna fatta snabba beslut under en kris. Frågan är hur det ska ske och det behöver vi hitta en strategi för inför framtiden, säger Kavot Zillén.
 

Se Hållbarhetsforum 2021: Beslutsfattande under kris (inleds ca 3h in på sändningen)

Se den parallella diskussionen "Beslutsfattande under risk och osäkerhet - i svenskt och internationellt perspektiv"

 

Om Kavot Zillén

Kavot Zillén

Kavot Zillén är docent och universitetslektor i offentligt rätt med ett särskilt intresse för medicinsk rätt och mänskliga rättigheter i vården, såsom religions- och samvetsfrihet, rätten till hälsa, rätten till privatliv och icke-diskriminering.

Hon är ställföreträdande föreståndare för Barnrättscentrum vid Stockholms universitet och även kursföreståndare för en ny fristående kurs i medicinsk rätt.

Läs mer om Kavot Zillén

 

Om Jonas Ebbesson

Jonas Ebbesson. Bild: Eva Dalin / Stockholms universitet

Jonas Ebbesson är professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum vid Stockholms universitet. Till höstterminen 2021 är det även tänkt att han ska bli föreståndare för magisterprogrammet i miljörätt, som institutionen har beslutat att återuppta efter drygt sex års uppehåll. 

Jonas Ebbesson forskar och undervisar huvudsakligen i miljörätt. Hans forskning är inriktad på olika miljörättsliga frågor, ofta i gränssnittet till andra ämnesområden och med en internationell infallsvinkel. Jonas har ägnat en stor del av sin forskning åt allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta tema berör förhållandet mellan miljöskydd, mänskliga rättigheter och ”miljödemokrati”.
 

Läs mer om Jonas Ebbeson