Artiklarna finns som pdf på JT:s webbplats. I detta nummer:

Artikel

- En principiell analys av ansvarsgenombrottets existens i svensk rätt
Wiktor Brandell

- Konstitutionell skadeståndsrätt – Framtidsvision eller demokratisk återvändsgränd?
Jan Kleineman

- Rättsvetenskapens roll i Högsta domstolen
Sofia Sternberg


Expertgranskad artikel


- Djupare juridisk analys med jurimetri – En fallstudie i upphovsrätten
Amelia Andersdotter

- Konventionsrättsligt besittningsskydd vid sidan av hyreslagen: tillämpning av EKMR Art. 8
Haymanot Baheru

- Culpa in contrahendo vid uteblivet fastighetsköp – en problematisering
Ola Jingryd


Rättsfall

 

- 96-timmarsfristen
Simon Andersson

- Olika förfogandeinskränkningar i samägd fastighet
Emil Elgebrant

- Ett avtal i gränslandet mellan offentlig och privat rätt
Jakob Heidbrink

- Bevisbörda och beviskrav för om köparen tagit med sig varan vid butiksköp
Jori Munukka

- Kostnadsersättning vid intressemotsättning? – Ombuds rätt till ersättning för rättegångskostnader vid yrkande om solidariskt kostnadsansvar
Sebastian Wejedal


Skiljedomsrätt


- Konkurrensrättsprövning av skiljedomar
Patrik Schöldström


Recension


- Erlend Haaskjold, Obligasjonsrett. En innføring, 2017 (298 s.), Jo Hov och Alf Petter Høgberg, Obligasjonsrett, 2 uppl. 2017 (553 s.) samt Kåre Lilleholt, Kontraktsrett og obligasjonsrett, 2017 (706 s.)
Johnny Herre

- Christina Ramberg, Prejudikat som rättskälla inom förmögenhetsrätten, Wolters Kluwer, Stockholm 2017, 388 s.
Ola Svensson

- Jaan Paju (red.), Kritiskt tänkande inom Europarätten – Sex reflekterande artiklar, Ragulka Press, Stockholm 2018, 106 s.
Joakim Nergelius

- Hugo Tiberg, Båtköpet, Stockholm: Jure Förlag AB, 2018, 92 s.
Svante O. Johansson


Debatt


- Den svenska diskrimineringsombudsmannen – hjälp eller hinder för diskriminerades Access to Justice
Rami Al-Khamisi