Vid Stockholms universitet är Mårten Schultz anknuten till juridiska institutionen och Stockholm Centre for Commercial Law. Foto: Stockholms universitet


Digitaliseringsrådet tillsattes 2017 för att stödja regeringen i dess arbete för att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Rådet består av personligt förordnade experter och ledare i samhället som utifrån sina olika perspektiv ger råd till regeringen i frågor som rör digitalisering.

Det var i juli 2019 som energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman utsåg Mårten Schultz som en av fem nya ledamöter i Digitaliseringsrådet. I samband med tillträdet medverkade han i en intervju som publicerades på rådets hemsida. Där berättar han att hans intresse för kopplingen mellan digitalisering och juridik kom tidigt:

– Jag intresserar mig inte bara för fri- och rättigheter på nätet utan även andra frågor: Hur kan teknologin påverka jurister? När brottsplatsen förflyttas till internet, vad händer då? Sedan finns det ju en inbyggd konflikt att juridiken är nationell och stiftas i riksdagen medan internet är globalt. Här slår det gnistor.Klarlägger det rättsliga ansvaret 

I temaskriften Rådet reflekterar - Risk i en digital tid som utgavs den 9 november 2020 resonerarar sammantaget tre profilerade experter kring frågor och områden som är särskilt aktuella i och med Coronapandemin. Mårten Schultz bidrag med rubriken Rättsligt ansvar, normsystem och risk återfinns i slutet av skriften och behandlar riskorienterade ansvarsmodeller kopplat till digitalisering.

”Digitaliseringsrådet har sitt fokus på digitaliseringsfrågor. På detta område finns det stora utmaningar för ansvarsrätten. Det finns t.ex. fortfarande svåra frågor att bena ut som rör hur data och information ska kategoriseras i den juridiska begreppsapparaten.  Dataskyddsförordningens (GDPR) ansvarsrättsliga implikationer för svensk rätt är i mångt och mycket okända. I detta frågekomplex är de riskorienterade förhållningssätten centrala” skriver Mårten.

 

Läs Digitaliseringsrådets temaskrift Rådet reflekterar – Risk i en digital tid.

 


Om Mårten Schultz 

Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och anknuten till Stockholm Centre for Commercial Law. Hans forskning berör i första hand förmögenhetsrätt. Ett annat forskningsintresse rör mänskliga rättigheter, då särskilt rättighetskonflikter i digitala miljöer.

Mårten Schultz deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika civilrättsliga frågeställningar och teman.

Mer om Mårten Schultz