Hellner har arbetat på Justitiedepartementet i flera år och därefter anlitats som expert i ett flertal utredningar. Han var särskild utredare i utredningen om EU-bodelning (SOU 2017:90) och är medlem av Haagkonferensen för internationell privaträtts expertgrupp om föräldraskap och internationella surrogatarrangemang. Haagkonferensen för internationell privaträtt är en sedan länge högst erkänd internationell organisation vars syfte är att arbeta för att gradvis förenhetliga reglerna om internationell privaträtt.

I utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige ska det klargöras huruvida en kvinna i en samkönad relation, som inte har fött barnet och som enligt utländsk lag eller en utländsk fastställelse anses vara barnets förälder, ska kunna anses vara barnets förälder även efter en flytt till Sverige. Syftet är att åstadkomma en mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering om föräldraskap i internationella förhållanden.
 

Michael Hellner
Michael Hellner, professor i internationell privat- och processrätt . Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

 

Vidare ska utredningen närmare analysera och överväga behovet av regler beträffande barn i Sverige som har tillkommit genom ett internationellt surrogatarrangemang.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 juni 2021.