Ansökningsperioden följer den nationella, det vill säga vanligtvis mellan 15 mars – 15 april för HT och 15 september – 15 oktober för VT.

Ansökan sker för hel termin och besked om antagning till specialkurser kommer också att ges för hel termin. Definitivt besked om antagning ges i slutet av maj inför hösttermin och i slutet av november inför vårtermin.
 

Behörighet:
 

Behörighet för att söka specialkurs: 135 godkända obligatoriska hp på avslutade kurser vid Juristprogrammet tenterade senast sista ansökningsdag. Dessa kan vara tagna på Juristprogrammet vid SU eller tillgodoräknade. Specialkurser och Examensarbete räknas inte in.

Behörighet för att påbörja specialkurs: 150 godkända obligatoriska hp på avslutade kurser vid Juristprogrammet senast vid specialkursens start. Dessa kan vara tagna på Juristprogrammet vid SU eller tillgodoräknade. Specialkurser och Examensarbete räknas inte in.


Hur går ansökan till:

En student vid juristprogrammet kan vara registrerad på och studera max fyra specialkurser inom programmet (antal registreringar räknas). Vill man läsa ytterligare kurser är man hänvisad till Juridiska institutionens utbud av fristående kurser på avancerad nivå. 

Ansökan till specialkurser sker via antagning.se

Sökande kan här rangordna fem specialkurser men antas endast till en specialkurs per period, det vill säga en specialkurs för A-perioden och en specialkurs för B-perioden. Det är inte möjligt att förstagångsregistrera sig på två eller flera specialkurser under samma period.

Så kallad "Sen anmälan" kommer inte att vara möjlig via antagning.se utan de studenter som inte har sökt i den ordinarie antagningen hänvisas till specialkursernas egna reservlistor. Till kursernas egna reservlistor hänvisas också studenter antagna till kompletteringsutbildningen för utländska jurister samt studenter från annat lärosäte som ger juristprogrammet.
 

Urval

Eftersom begränsat antal platser finns tillgängliga för varje specialkurs görs ett urval. Ju fler godkända obligatoriska kurser på Juristprogrammet - tenterade vid SU eller tillgodoräknade senast sista ansökningsdag - desto högre placering i antagningsordningen. Specialkurser och Examensarbete räknas inte in.

När det finns ett begränsat antal platser kvar på en specialkurs och flera sökande studenter har samma poäng sker urval genom lottning.

Om en sökande har gjort fem prioriteringar, tackat ja till samtliga reservplatser och efter den definitiva antagningen inte har blivit antagen till en specialkurs, kommer sökande att erbjudas plats på specialkurs där det finns platser kvar.


Information inför ansökningsstart

Aktuellt kursutbud för HT21 samt ytterligare information kommer att finnas tillgängligt på specialkurshemsidan inför ansökningsstart (i mitten på mars 2021).