Förmedlingsrätten omfattar ett stort antal förmedlare som är verksamma inom olika delar av affärslivet. Man kan säga att förmedlaren intar en transaktionsoptimerande roll som möjliggör handel och omsättning av olika varor och tjänster. Vissa förmedlare är lagreglerade, t.ex. kommissionären, handelsagenten, försäkringsförmedlaren och fastighetsmäklaren. Andra förmedlare står utanför direkt tillämplig lagstiftning. En sådan förmedlare är företagsmäklaren som förmedlar överlåtelser av bolag och verksamheter (företag). Företagsmäklarens roll i företagsförmedlingsprocessen är ofta betydande, trots det har företagsmäklarens rättsliga ställning hittills varit oklar.

Oklarheten kring den oreglerade mäklarens rättsliga ställning leder inte sällan till tvister i vilka en osäkerhet kring tillämpliga normer uppstår. Det har hittills varit oklart i vilken utsträckning vägledning kunnat hämtas från bl.a. fastighetsmäklarlagen och kommissionslagen för att avgöra frågor kring företagsmäklaruppdrag. I avhandlingen analyseras därför praktiskt relevanta frågor så som under vilka omständigheter ett mäklaruppdrag kan hävas, när provisionsrätt uppstår och om en uppdragsgivare kan bli skadeståndsskyldig gentemot en mäklare. Vid analysen av dessa frågor har det varit möjligt att systematisera förmedlingsrätten, vilket resulterat i extraherandet av gällande rättsregler eller rättsprinciper på förmedlingsrättens område. Dessa förmedlingsrättsliga principer har prövats på företagsmäklaren. På detta sätt har företagsmäklarens rättsliga ställning utretts, men detta har även resulterat i identifieringen av vilka förmedlingsrättsliga normer som har karaktären av allmängiltiga principer på mäklarrättens område.

En av slutsatserna i avhandlingen är att fastighetsmäklarlagens reglering av fastighetsmäklarens verksamhet i många delar inte överensstämmer med mäklarrättsliga principer. Istället är den fastighetsmäklarrättsliga regleringen ofta ett avsteg från immateriella tjänster i övrigt. Bland annat konkluderas att fastighetsmäklarrättens opartiskhetskrav är en sådan rättslig anomali som inte ger uttryck för en princip tillämplig på andra mäklar- eller förmedlarkategorier. Det finns av detta skäl anledning att inta en restriktiv inställning avseende analogier till fastighetsmäklarlagen.

Avhandlingen "Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling" är utgiven på Jure.
Ytterligare detaljer om avhandlingen och disputationen finns på DiVA.

 

Kontakt: Antonia Krzymowska, antonia.krzymowska@juridicum.su.se, mobil: 073 252 10 18

Presskontakt: Staffan Westerlund, staffan.westerlund@juridicum.su.se, mobil: 072 147 30 93

 

Antonia Krzymowska
Antonia Krzymowska FOTO: Amelia Krzymowska