Den svenska bostadshyresmarknaden har varit underkastad omfattande prisreglering sedan 1942. I Haymanot Baherus doktorsavhandling i civilrätt kartläggs den rättsutveckling som successivt och effektivt omreglerat en krislagstiftning med offentligrättslig prägel till ett civilrättsligt prisregleringssystem av permanent karaktär. Avhandlingen visar att rättsutvecklingen har gått i striktare riktning ur både omfattnings- och tillämpningshänseende.

Studien finner ett vittomfattande, icke-transparent och komplext regelverk som på många sätt är cirkulärt i både konstruktion, omfattning och resonemang. Konstruktionen ger det kollektiva förhandlingssystemet och dess aktörer en stor regeringsmakt med större träffyta än den dominerande del av marknaden som är underkastad kollektiv reglering. Regelverket kan inte tillförsäkra att hyresavtalsparternas intressen tillgodoses på ett adekvat sätt, utan får många gånger ge vika för det kollektiva förhandlingssystemets funktionssätt.

- Den svenska hyresmarknaden har fastnat i ett regelsystem som på många sätt kommit att bli ett självändamål, eller ett självspelande piano om man så vill, säger den nyblivna doktorn Haymanot Baheru.
 

Mer om avhandlingen

Läs mer om avhandlingen i DiVA.

Avhandlingen "Hyressättning. Prisets reglering vid bostadshyra" kan beställas från Jure.
 

Om Haymanot Baheru

Haymanot Baheru är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, och har specialiserat sig på bostadsmarknadsfrågor. Hon är utredningssekreterare i den nyligen tillsatta utredningen "Fri hyressättning vid nyproduktion" (Dir. 2020:42). Haymanot disputerade den 5 juni 2020.


Kontakt

E-post: haymanot.baheru@juridicum.su.se
Telefon: +46 73 553 17 37

 

Presskontakt David Assadkhan

E-post: david.assadkhan@juridicum.su.se
Mobilnummer: 072 147 30 93