Medbestämmandelagen– Del I. En kommentar till 1-32 §§

Författare: Malmberg Jonas , Björknäs Hanna , Eriksson Kurt , Hansson Mikael , Herzfeld Olsson Petra , Larsson Tommy

Utgivningsår: 2018
Omfång: 318 sid.
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 9789139111900
Typ av verk: Lagkommentar
Ämnesord: Arbetsrätt

Författarna kommenterar Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagkommentaren är nyskriven, aktuell och anknyter till relevant praxis. I Del 1 kommenteras paragraferna 1-32. Lagens resterande paragrafer kommer att behandlas i en andra del.

 


Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 2017-18 – Inbunden årsvolym

Anmärkning: Stående order på inbundna årsvolymer kan tecknas. För innehållsförteckning m.m. se JT:s hemsida.
Utgivningsår: 2018
Omfång: 977 sid.
Förlag: Jure
ISBN: 9789172237414
Produkttyp: Inbunden
Typ av verk: Tidskrift
Serie: Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2017


LAS 40 år - Arbetsrättsliga föreningen 60 år - Anföranden vid sammankomst 21 januari 2015 i Stockholm

Författare: Eklund Ronnie
Utgivningsår: 2018
Omfång: 57 sid.
Förlag: Jure
ISBN: 9789172237339
Ämnesord: Arbetsrätt

LAS - 40 år" är en skrift som bygger på anföranden från Svante Nycander, Kent Källström, Per Skedinger och Anders Forslund i samband med Arbetsrättsliga föreningens 60-årsjubileum. Författarna representerar olika discipliner: statsvetenskap, juridik och nationalekonomi. Det är ett tecken i tiden att forskare från olika discipliner diskuterar samma frågor. Svante Nycander anser att LAS (lag om anställningsskydd) var en förgiftad gåva till löntagarna och han menar att kollektivavtal, accepterade av parterna på arbetsmarknaden, hade varit att föredra. Kent Källström belyser LAS inifrån, med de olika spänningar som finns inom LAS, och hur krafter och motkrafter påverkar regleringen och rättstillämpningen, men ser ingen anledning att grundreglerna i LAS ska behöva ändras.

Per Skedinger och Anders Forslund diskuterar på vilket sätt den nationalekonomiska forskningen om anställningsskydd ser ut, både internationellt och i Sverige. En central fråga är hur effekterna av anställningsskydd kan identifieras. Resultaten spretar åt olika håll. Det är inte alldeles enkelt att besvara frågan om Sverige har ett strikt eller inte strikt anställningsskydd. Är de tidsbegränsade anställningarna är återvändsgränd eller språngbräda?
 


Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation

Författare: Sandgren Claes
Upplaga: 4 uppl.
Utgivningsår: 2018
Omfång: 130 sid.
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 9789139208839
Ämnesord: Allmän rättslära

Denna bok vänder sig till studenter som ska skriva uppsats inom det juridiska området. Den tar upp alla aspekter på uppsatsarbetet av betydelse. Exempel på ämnen som behandlas är följande:

· Vad är rättsvetenskap?
· Vilka vetenskapliga krav ställs på en uppsats?
· Vad är ett uppsats-PM?
· För vem skriver du: experter, allmänheten eller annan?
· Vad gör du om du kör fast?
· Vad är en bra disposition?
· Hur finner du och formulerar ett bra ämne?
· Hur söker du mest effektivt ett relevant material?
· Hur kan du utnyttja ditt material?
· Vad är skillnaden mellan rättskälleläran, juridisk metod och rättsvetenskaplig metod?
· Vilka rättsvetenskapliga metoder kan du använda?
· Bör du göra intervjuer eller använda annat empiriskt material?
· Vad bör stå i metodkapitlet?
· Vad är en rationell argumentation?
· Vad är en rättslig teori och bör du ha en sådan?· Får dina värderingar spela en roll?
· Vad innebär kravet på ett kritiskt förhållningssätt?
· Får en uppsats vara deskriptiv?
· När bör du ha en hänvisning? Vad är god hänvisningssed?
· Språkbehandlingen
· Hur bör relationen till handledaren organiseras?
· Vad kan du begära av handledaren?
· Vad är plagiat och annat fusk?
· Vad är en bra uppsats?
· Examinationen; seminariet
· Bedömningen av uppsatsen; betygssättning.

Boken innehåller också en annoterad förteckning över ca 80 titlar om rättsvetenskap m.m., en bilaga med språktips samt ett detaljerat sakregister.