En introduktion till förvaltningsrätten

Författare: Warnling Conradson Wiweka
Upplaga: 12 uppl.
Utgivningsår: 2018
Omfång: 160 sid.
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 9789139208471
Ämnesord: Offentlig rätt

 

EN INTRODUKTION TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas. Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation eller till sitt eget överklagande av ett beslut hos Förvaltningsrätten får på så sätt enklare att hantera de frågor som kan uppkomma. Den som kommer i konflikt med en myndighet i samband med en vägrad förmån, beslut om sanktioner eller ett återkallat tillstånd får reda på vilka krav som kan ställas ifråga om insyn, motivering, muntliga inslag, etc. Det sagda gäller lika om den som berörs är en enskild person eller ett företag. Omvänt gäller att tjänstemän vid olika myndigheter – vilka finns i hundratal inom många olika områden (polisen, Finansinspektionen, Skolverket, Tekniska högskolan, byggnadsnämnden i en kommun, etc.) – får ett rättsligt perspektiv på sin verksamhet.

EN INTRODUKTION TILL FÖVALTNINGSRÄTTEN presenterar

- förvaltningsförfarandets utformning,

- metoden att avgöra om förvaltningslagen ska tillämpas,

- olika möjligheter till förnyad prövning av beslut, m.m.I och med europeiseringen av svensk rätt – och medlemskapet i EU – har ett allt större fokus kommit att läggas vid just förvaltningsrätt liksom vid de ökade kraven på domstolsprövning av förvaltningsbeslut.

Den 12:e upplagan har genomgått stora förändringar i och med den helt nya förvaltningslag som trädde ikraft i juli 2018. Lagen innebär till stor del att tidigare praxis har kodifierats, dvs. fått lagform, men en del rena nyheter finns också, som t.ex. dröjsmålstalan om myndigheternas handläggning skulle dra ut på tiden.

EN INTRODUKTION TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN är avsedd att tillämpas som en grundläggande orientering på juristutbildningens (vid Stockholms universitet) första termin men har fått en mycket större användning än så. Den har fått omdömet att vara begriplig och nyttig även om läsaren inte har ambitionen att bli jurist.


Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt – 2018/19

Författare: Leviner Pernilla , Lau Chris
Upplaga: 4 uppl.
Utgivningsår: 2018
Omfång: 362 sid.
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 9789139208617
Ämnesord: Familjerätt

Denna författnings- och rättsfallssamling innehåller centrala författningar och belysande rättsfall på familjerättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i familjerätt på universitet och högskola, men kan även användas av den som är i behov av en samlad familjerättslig överblick.

Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2018.

 

Författningssamling i europarätt och statsrätt

Författare: Bernitz Hedvig , Andersson Helene , Paju Jaan , Sandström Lena , Åhman Karin
Utgivningsår: 2018
Omfång: 300 sid.
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 9789139208969
Typ av verk: Författningssamling
Ämnesord: EU-rätt , Offentlig rätt

Denna författningssamling innehåller grundläggande Europeisk lagtext som används på kursen i Europarätt vid Juridiska Institutionen, Stockholms universitet, d.v.s. EU:s Unionsfördrag, Funktionsfördrag och Rättighetsstadga samt Europakonventionen.Författningssamlingen innehåller också de grundläggande statsrättsliga författningar som används i kursen i Statsrätt, d.v.s., våra fyra grundlagar, riksdagsordningen samt författningar som kompletterar eller ansluter till dessa författningar.

Samlingen är primärt avsedd för kurser i europarätt och statsrätt på universitetsnivå, särskilt med avseende på Europarätt och Statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, men kan givetvis också utgöra ett hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt med europarättsliga och statsrättsliga frågor.

 

Författningssamling i förmögenhetsrätt – 2018/19

Författare: Munukka Jori , Sandstedt Johan
Upplaga: 7 uppl.
Utgivningsår: 2018
Omfång: 420 sid.
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 9789139208648
Typ av verk: Författningssamling
Ämnesord: Förmögenhetsrätt

Författningssamlingen innehåller en sammanställning av de mest centralaförfattningarna på förmögenhetsrättens område. Boken är primärtframtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivåmen kan även användas av den som är i behov av en överblickbar samlingav författningar på förmögenhetsrättens område. I syfte att hållasamlingen lättillgänglig återges inte alla författningar i dess helhet.

Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2018.

 

Rättsfallssamling i fastighetsrätt

Författare: Wester Niklas , Ahlinder Elisabeth
Upplaga: 8 uppl.
Utgivningsår: 2018
Omfång: 374 sid.
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 9789139208686
Typ av verk: Rättsfallssamling
Ämnesord: Fastighetsrätt , Hyra och annan nyttjanderätt

Rättsfallssamling i fastighetsrätt innehåller en sammanställning av illustrativa rättsfall på fastighetsrättens område.

Boken är primärt avsedd att användas som komplement vid undervisningen i fastighetsrätt på juristutbildningen, men kan i övrigt vara till nytta för den som vill nå fördjupade kunskaper inom området.Strukturen i boken följer det upplägg som i skrivande stund råder för grundkursen Civilrätt D på Stockholms universitet.