Brott och straff – En grundbok i straffrätt

Författare: Ågren Jack
Titel: Brott och straff – En grundbok i straffrätt
Utgivningsår: 2018
Omfång: 132 sid.
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 9789139208525
Ämnesord: Straffrätt

"Brott och straff. En grundbok i straffrätt" är en lärobok som i första hand riktar sig till dem som aldrig tidigare, eller endast i begränsad omfattning, studerat straffrätt. Den är avsedd att användas främst på introduktionskurser. 

Framställningen är koncentrerad till att ge en grundläggande och översiktlig presentation av främst de allmänna förutsättningarna för att brott ska vara begånget (dvs. brottsbegreppet) och hur man går tillväga i ett enskilt fall för att avgöra om brott föreligger, samt att beskriva huvuddragen för hur påföljdssystemet är uppbyggt och hur påföljdsbestämning går till.

I syfte att underlätta inlärning och som pedagogiskt stöd i undervisningen innehåller boken ett antal instuderings-/diskussionsfrågor och övningsfrågor (både med och utan svarsförslag) med olika svårighetsgrad.

 

Författningssamling i rättsinformatik – 2018/19

Författare: Magnusson Sjöberg Cecilia , Eklund Ängla , Johnssén Gustaf
Utgivningsår: 2018
Omfång: 530 sid.
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 9789139208679
Typ av verk: Författningssamling
Ämnesord: IT-rätt

Författningssamlingen är anpassad till kurser i Rättsinformatik vidStockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigtäven vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i detdigitaliserade samhället. Författningssamlingen i rättsinformatikkompletteras av en rättsfallssamling inom samma ämnesområde.

Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2018.

 

Lärare & elev – Rättsliga aspekter och etiska dilemman 

Författare: Warnling Conradson Wiweka
Upplaga: 2 uppl.
Utgivningsår: 2018
Omfång: 128 sid.
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 9789139020882
Ämnesord: Offentlig rätt

Denna bok inom det skoljuridiska området fokuserar på mötet mellan lärare och elev och vilka rättsliga aspekter – ofta förknippade med etiska dilemman – som detta kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare. Några exempel kan ges:

• En elev stör genom mobilprat och du tar hans mobil. Finns det befogenhet att göra det och kan åtgärden vara rimlig?

• En elev kommer iförd slöja och du kräver att slöjan ska av i samband med gymnastik. Vad får du och får inte göra och varför?

• En elev eller ett barn slår någon annan och du ingriper eller ”blundar” och ser bort. Vilka är dina skyldigheter och befogenheter som lärare i detta avseende?

• En elev vägrar vara med på avslutning i kyrkan eller i ett julspel och du kräver att han berättar varför. Är ditt agerande korrekt?

• En elev har skrivit kränkande om andra elever i en skoltidning eller på en skolblogg och du förbjuder henne att skriva mer. Får du göra så?

 

Rättegång III – tredje häftet  

Författare: Ekelöf Per Olof , Andersson Simon , Bellander Henrik , Bylund Torleif , Edelstam Henrik , Pauli Mikael
Titel: Rättegång III – tredje häftet
Upplaga: 8 uppl.
Utgivningsår: 2018
Omfång: 372 sid.
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 9789139208594
Serie: Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord: Processrätt

Detta tredje häfte i serien Rättegång behandlar frågor som civilprocessuella säkerhetsåtgärder, straffprocessuella tvångsmedel, omröstning, domens rättskraft, rättegångskostnader samt tidsbestämmelser och delgivning.

Denna åttonde upplaga har, såvitt avser kapitel 17 och 22, reviderats och delvis författats av professor Henrik Edelstam. Kapitel 18 har författats av universitetslektor Simon Andersson. Kapitel 19 har författats av professor emeritus Torleif Bylund samt reviderats av denne och universitetslektor Henrik Bellander. Kapitel 20 har reviderats och delvis författats av kanslirådet Mikael Pauli. Kapitel 21 har reviderats och delvis författats av Henrik Bellander.

 

Rättsfallssamling i associationsrätt – 2018/19

Författare: Ehn Clara
Upplaga: 3 uppl.
Utgivningsår: 2018
Omfång: 449 sid.
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 9789139208778
Typ av verk: Rättsfallssamling
Ämnesord: Associationsrätt och värdepappersrätt

Rättsfallssamling i associationsrätt kan används vid undervisning i ämnet eller som fördjupning för praktiker. Samlingen belyser viktig praxis och ger exempel på hur associationsrätten tillämpas i praktiken.

 

Rättsfallssamling i rättsinformatik – 2018/19  

Författare: Magnusson Sjöberg Cecilia , Eklund Ängla , Johnssén Gustaf
Utgivningsår: 2018
Omfång: 330 sid.
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 9789139208693
Typ av verk: Rättsfallssamling
Ämnesord: IT-rätt

Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholmsuniversitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vidannan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliseradesamhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2018. Rättsfallssamlingeni rättsinformatik kompletteras av en författningssamling inomsamma ämnesområde.

 

Standardavtalsrätt

Författare: Bernitz Ulf
Upplaga: 9 uppl.
Utgivningsår: 2018
Omfång: 260 sid.
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 9789139208136
Serie: Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord: Förmögenhetsrätt

Standardavtalsrätt är en sedan länge välkänd och ofta använd lärobok i avtalsrätt med särskild inriktning på användningen av standardavtal och kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. Den behandlar både kommersiell avtalsrätt och konsumenträtt.Boken har fått en omfattande användning i det praktiska rättslivet, inte minstbland advokater och domare.I denna upplaga har framställningen omarbetats väsentligt och gjorts mer probleminriktad. Viktig ny rättspraxis har kommit till, främst från HD men även från EU-domstolen. Rättsutvecklingen på grundval av EU:s avtalsvillkorsdirektiv har särskilt uppmärksammats.

Boken behandlar bland annat:

• standardavtalens funktion och förhållandet till handelsbruk,
• standardvillkors införlivande med det enskilda avtalet,
• principerna för tolkning av standardavtal,
• tvingande lagstiftning och oskäliga villkor,
• tillämpningen av generalklausulen i 36 § avtalslagen,
• tillämpningen av de särskilda avtalsvillkorslagarna.

 

Svensk associationsrätt i huvuddrag 

Författare: Johansson Svante
Upplaga: 12 uppl.
Utgivningsår: 2018
Omfång: 452 sid.
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 9789139208433
Ämnesord: Associationsrätt och värdepappersrätt

Tolfte upplagan av Svensk associationsrätt är omarbetad med hänsyn till de lag- och praxisändringar som trätt i kraft respektive skett t.o.m. den 1 januari 2018, men även den nya lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, som trädde i kraft den 1 juli 2018, behandlas.

Boken handlar om de allmänna associationsformerna enkla bolag, handelsbolag, inklusive kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar.I boken behandlas bl.a. frågor om associationernas uppkomst och organisation samt om beslutsförfarandet i associationernas organ. Dessutom behandlas medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, ansvaret för förbindelser, associationernas finansiering samt skadeståndsfrågor.

Genom redogörelsen för hur olika frågor löses för de olika associationsformerna framträder likheter och olikheter mellan dem, vilket bidrar till att belysa de associationsrättsliga reglernas innebörd.