Syftet med utredningen är utreda och ta ställning till om svensk rätt är förenlig med Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention samt att, i det fall som den inte är det, föreslå de författningsändringar och eventuella andra åtgärder som krävs för att kunna applicera konventionen. I uppdraget ingår även att utarbeta nödvändiga författningsförslag och ta ställning till om ytterligare åtgärder bör vidtas för att uppnå konventionens syfte: att motverka våld och trakasserier samt könsrelaterat våld och könsrelaterade trakasserier i arbetslivet.

Mer information finns på Regeringens webbplats


Om Petra Herzfeld Olsson

Foto: Maia Wilkinson

Petra Herzfeld Olsson är professor i arbetsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad på internationella perspektiv på arbetsrätten – såsom betydelsen av mänskliga rättigheter i arbetslivet, samspelet mellan nationell och internationell arbetsrätt samt villkor och reglering av arbetskraftsinvandring. 

Petra har tidigare arbetat på bl.a. Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsdepartement och vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.


Läs mer om Petra Herzfeld Olssons forskning här.