Caroline Nordklint
Caroline Nordklint, jur. dr. i finansrätt. Foto: Lasse Parbring


En skatteprocess innebär ofta betydande ansträngningar för den som ifrågasätts av Skatteverket. Inte sällan rör det sig om stora belopp och komplicerade frågor, där Skatteverkets resurser kan synas som oändliga. Bevisrätten väcker viktiga frågor i sammanhanget, inte minst beträffande bevisvärderingen. Bevisvärderingen, som i korta drag inbegriper att en domare inte ska vara bunden av regler då den fastställer ett bevisvärde, kan vara svår att förena med legalitetsprincipen som är en grund i skatteprocessen och som istället ställer krav på en lagbunden rättstillämpning och höga krav på rättssäkerhet.

– Kritiken mot skatteprocessen har föranlett mig till att undersöka om det finns rättssäkerhetsbrister i skattemål, framför allt avseende bevisprövningen i dessa mål, säger Caroline Nordklint.

Caroline disputerade vid Stockholms universitet år 2019 på avhandlingen ”Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen”. I denna hävdas just att det av rättssäkerhetsskäl kan finnas behov av att låta bevisrätten regleras när den tillämpas i skatteprocessen, i första hand genom praxisbildning. I artikeln ” Rättssäker bevisprövning i skatteprocessen – en omöjlig ekvation?” som publicerats i det senaste numret av tidningen Advokaten gör Caroline en sammanfattning av sina reflektioner och slutsatser:

– Det finns flera skäl som talar för att bevisrättsliga olikheter mellan rättsprocesserna och processformerna är naturliga. Det motiverar emellertid inte att rättssäkerheten eftersätts. För att värna rättssäkerheten kan de bevisrättsliga frågorna behöva hanteras annorlunda i skatteprocessen. Det innebär att domstolen kan behöva tillämpa andra bevisrättsliga verktyg än vad den vanligtvis gör.


Läs hela artikeln i tidningen Advokaten, nr 6 2020.

 

Om Caroline Nordklint

Caroline Nordklint är jur. dr. i finansrätt vid Stockholms universitet. Hon disputerade år 2019 på en avhandling vars syfte var att undersöka och systematisera bevisrättens tillämpning i skatteprocessen, framför allt med avseende på bevisvärderingen i skattemål.

Caroline undervisar i skatterätt och skatteprocess vid universitet och högskolor samt anlitas som föreläsare av bland annat Domstolsakademin och företag.
 

Läs mer om Caroline Nordklint.