– Genom förändringarna vill vi betona att juristprogrammet är en akademisk yrkesutbildning. Vi vill komma ifrån att uppsatsen endast tar formen av en rättsutredning. Det akademiska betonas bland annat genom en ökad tonvikt på studenternas förmåga att identifiera och formulera juridiska problemställningar och analysera dessa på ett metodologiskt korrekt sätt, säger docent Johan Schelin, kursföreståndare för Examensarbete.

Genom att i god tid bestämma valet av specialkurser på termin 7 och 8 skapar studenten goda förutsättningar att komma väl förberedd till kursen Examensarbete. De valda specialkurserna utgör grunden för examensarbetet. Därför kan det vara en bra idé att redan på specialkurserna diskutera lämpliga teman för examensarbetet med lärarna.

Studenterna stödjer varandra

Till skillnad från tidigare kommer studenten inte själv behöva hitta en handledare. Inför kursen delas studenterna in i grupper om cirka fem studenter med utgångspunkt i den ämnesinriktning han eller hon har valt. Kursen inleds sedan med en projektplaneringsfas där studenterna väntas identifiera uppsatsens frågeställning, välja metod och samla material. Planeringsfasen mynnar ut i en projektpromemoria som diskuteras med de andra studenterna i gruppen på ett seminarium. På så sätt kan studenterna under ledning av en handledare stödja varandra i utvecklingen av uppsatserna.

Därefter vidtar själva skrivarbetet. I mitten av genomförandefasen återsamlas studentgruppen för ett avstämningsseminarium vid vilket samtliga utkast, omfattande cirka halva uppsatsen, diskuteras. Genomförandefasen avslutas sedan med ett korrekturseminarium. Vid detta seminarium förväntas uppsatsen vara så gott som klar. Samtliga uppsatser diskuteras utifrån de kriterier som sedan kommer att ligga till grund för betygssättningen: problemformulering, faktakunskap och insikt i ämnet, framställning, material, metod, analys och argumentation, slutsatser samt källor och formalia.

Kvinna stryker under text med märkpenna. I förgrunden lagboken.
Den nya kursplanen ska ge utbildningen en tydligare akademisk förankring och stärka studenternas förmåga till kritiskt tänkande enligt ”Stockholmsmodellen”.
 

Behovet av forskningsperspektiv har ökat

Varje student ska vid examinationsseminariet dels försvara (respondera) sin egen uppsats, dels agera opponent, det vill säga vara den som har huvudansvaret för att kritiskt granska en tilldelad uppsats utifrån betygskriterierna. Betyg sätts av examinator som inte är bunden till studenternas argumentation.

– Även om de flesta av våra studenter inte ska bli forskare utan praktiskt verksamma jurister kommer alla ha nytta av att lära sig arbeta med sina egna texter samt kritiskt granska andras texter och argumentation. Behovet av dessa färdigheter har ökat i den föränderliga värld vi lever i eftersom de kan tillämpas oavsett vad som är gällande rätt, säger Johan Schelin.

Inget uppsatsarbete med praktik

En fråga som uppkommit i är om det fortfarande går att förena uppsatsarbetet med praktik.

– I princip har den möjligheten avvecklats eftersom den ledde till att studenterna ägnade mer tid åt praktiken än uppsatsen. Istället har vi skapat två fristående kurser, Juridik & Praktik 15 respektive 30 hp, där studenterna kan praktisera på heltid samtidigt som de skriver en promemoria om en yrkesetisk frågeställning. Det har visat sig fungera mycket bättre. 

Studenter som avser att göra sitt Examensarbete ht 2018 måste söka kursen senast den 25 april.


Kursbeskrivningen för Examensarbete

 

Artikeln är publicerad i nr 1 2018 av Nyhetsbrevet Juridicum


Läs mer om Stockholmsmodellen i nr 3 och 4 2017 av Nyhetsbrevet Juridicum i artiklarna:

Mer kritiskt tänkande på Juristprogrammet

Jessika van der Sluijs blir ny dekan, nr 4 2017 (246 Kb)