Ledningen arbetar kontinuerligt med dessa frågor. Studenterna utövar inflytande över verksamhetens alla delar genom att de är representerade i alla utskott och nämnder och flertalet arbetsgrupper. Vi har en jämställdhets- och likabehandlingsgrupp som har mandatet att belysa psykisk ohälsa som ett likabehandlingsproblem, och vi har en dialoggrupp där olika yrkeskategorier inom institutionen samt kåren och linjerådet ingår, som arbetar med psykisk ohälsa i syfte att öka förståelsen för samt bryta stigmatiseringen kring frågorna. Vi har även ett arbetsmiljöråd i vars uppdrag det ingår att aktivt arbeta med dessa frågor gällande såväl studenter som medarbetare. 
 
Utöver de initiativ som tagits direkt av Juridicum har institutionen också uppmuntrat och ekonomiskt stöttat en studentförening (Initiativ för ett Hållbart Juristprogram, IHJ) som har till ändamål att utvärdera studiemiljön på juristprogrammet och uppmärksamma behovet av psykiskt välmående.
 
Det är dock viktigt att ha i åtanke att juristutbildningen är en krävande och svår utbildning.Vi kommer därför inte försöka att komma till rätta med stress och psykisk ohälsa genom att sänka kraven. Det är – och ska vara – en svår utbildning som såväl studenter som Juridicums medarbetare kan vara stolta över.
 
Gustaf Sjöberg, Prefekt
Jessika van der Sluijs, Dekan