Under höstterminen har större delen av Stockholms universitets undervisning och examination fått ske digitalt, så även vid Juridicum. Ett av de främsta skälen till detta är att universitetet följer Folkhälsomyndighetens bestämmelser om begränsat antal deltagare vid allmänna sammankomster och råd om social distansering. Dessa gör att föreläsningar och examinationer i många fall är omöjliga att genomföra på annat sätt än digitalt på grund av storleken på studentgrupperna.

Till största delen är resonemangen som låg till grund för tidigare beslut om pandemianpassad undervisning fortfarande relevanta inför VT21. En skillnad är att universitetet lokaler nu är öppna för studenter. Detta öppnar också för att särskilt titta på hur undervisningen kan ske för exempelvis de förstaårsstudenter som ännu inte haft möjlighet till några fysiska möten med klasskamrater och lärare. Det kräver dock eftertanke och alltjämt med smittskydd som högsta prioritet.

 

Covid-19 kommer troligen att följa oss under en lång tid. Det är under nämnda förutsättningar som institutionen har fattat beslut om riktlinjer för undervisning och examination under vårterminen 2021. Nedan anges vad som gäller för de olika kurserna. 

 

Grundkurser på juristprogrammet

Inga storföreläsningar med fysisk närvaro under vårterminen. Huvudsakligen webbaserad övrig undervisning. Viss undervisning med fysisk närvaro är möjlig vid moment där undervisningen sker i mindre grupper och det går att iaktta fysisk distansering, exempel kan vara handledning av uppsatsstudenter och rättegångsspel.

Undervisning eller andra aktiviteter med fysisk närvaro kommer att övervägas för studenter som läser första året. En önskan är att ingen student ska behöva läsa ett helt år på programmet utan att träffa några lärare eller studiekamrater. Lösningarna blir beroende av rådande smittläge och kan även innefatta andra typer av fysiska möten, så som studiegrupper.

Inga salstentor med fysisk närvaro under vårterminen.
 


Specialkurser

Utgångspunkten är att de flesta kurserna ska vara huvudsakligen webbaserade med möjlighet till undervisning med fysisk närvaro om det går att genomföra i mindre grupper och iaktta fysisk distansering.

Engelskspråkiga kurser där det finns registrerade från icke EU-länder kommer ha inslag av undervisning med obligatorisk fysisk närvaro. Exempel på undervisning som kan bli aktuell är undervisning i smågrupper eller så kallade tutorials.

Webbaserade tentor är huvudspåret. Salstentor med fysisk närvaro kan efter prefektbeslut genomföras om de sker i mindre grupper och fysisk distansering kan upprätthållas samt att det fungerar med bokning av salar.
 


Fristående kurser

Huvudsakligen webbaserade men fysisk närvaro möjlig om det lämpligen går att genomföra i mindre grupper och med iakttagande av fysisk distansering.
 


Magisterkurser

Utgångspunkten är webbaserad verksamhet under hela terminen. Kurser där det finns registrerade från icke EU-länder kommer ha inslag av undervisning med obligatorisk fysisk närvaro. Exempel på sådan undervisning är undervisning i smågrupper eller så kallade tutorials.

För uppsatser kommer handledning och examination med fysisk närvaro att övervägas.
 


Handledning och examination av uppsatser, inkl. examensuppsatser

Huvudregeln är webbaserad handledning och examination. För det fall handledaren eller rättande lärare och studenterna i gruppen är överens kan seminarierna dock hållas med fysisk närvaro och eventuellt, om det går att genomföra, delvis webbaserat. Handledare eller examinator kommer alltså inte på egen hand bestämma i vilken form som seminarierna ska genomföras utan ska besluta detta i samråd med studenterna.  

 

Schema och kontakt

Kursernas scheman finns publicerade på respektive kurssida i god tid innan kursstart. Har du frågor som rör planeringen av en specifik kurs, vänligen kontakta kursens kursadministratör/amanuens genom att använda funktionsmailen som anges på kurssidan.

 

Relaterad information:
 

Studentinformation vid hemtenta (69 Kb)