Upphörande av examinationsrätt på juristprogrammet med programkod JJUPK

Studenter som antagits till juristprogrammet efter 1 juli 2007 – till och med VT2012 (programkod JJUPK), kommer att kunna examineras enligt 2007 års studieordning längst till och med 30 juni 2018. Obs! Augustitentor ingår ej. Studenter som vid detta datum inte är klara med sina studier på juristprogrammet kan ansöka om överläggning till en senare studieordning på juristprogrammet eller/och söka in till den nya studieordningen genom www.antagning.se.

Om ansökan beviljas antas studenten till nästkommande studieordning på juristprogrammet (dvs. den nya studieordningen som gäller fr.o.m. HT2012).

Obs! Enbart aktiva studenter, dvs. studenter som har varit registrerade på juristprogrammet någon gång under de senaste tre terminerna kan ansöka om överläggning till senare studieordning. I övrigt hänvisas till ansökan genom www.antagning.se.


Ansökningsförfarande

Ansökan om överläggning på senare studieordning görs på särskild blankett som ställs till Utbildningskansliet: Ansökningsblankett

Ansökan ska skickas snarast, då ansökningarna kommer att handläggas fortlöpande, men senast 30 juni 2018. Skicka ansökan snarast även om du avser att tentera kurser innan 30 juni 2018 men ange då detta på din ansökan. Ansökningar som inkommer efter den 20 juni kommer att handläggas efter Utbildningskansliets sommaruppehåll d.v.s. efter den 27/8.

Vi rekommenderar också att du söker in till den nya studieordningen genom www.antagning.se senast den 15/10 inför VT19.

Beslut om avslag på ansökan om överläggning kan inte överklagas enligt högskoleförordningens 12 kap.


Viktig information:

Överläggningsförfarandet riktar sig till studenter i slutet av utbildningen. Studenter som uppfyller kraven för att ta ut juristexamen kommer inte ifråga för överläggning.

En allmän dispens kommer att beviljas de studenter som ansöker om överläggning och har avklarat samtliga obligatoriska kurser, dvs. termin 1-7, på juristprogrammet med godkänt resultat.

För övriga studenter som ansöker om dispens görs en bedömning baserat uteslutande på kurser och antal tagna högskolepoäng termin 1-7 på juristprogrammet.


Övrigt

För de studenter som beviljas överläggning till den nya studieordningen JJUPG gäller följande:

- Kurserna Juridisk informationssökning, Företagsekonomi och Nationalekonomi utgår.
- 45 hp specialkurser ingår på den nya studieordningen (varav högst 15 hp kan utgöras av tillgodoräknade icke-juridiska specialkurser).
- Kursen Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt måste kompletteras med 6 hp.