Studenter antagna till juristprogrammet fr.o.m. HT2007 och t.o.m. VT2012 läser enligt utbildningsplanen JJUPK. Denna utbildningsplan med tillhörande studieordning upphör att gälla den 30 juni 2018.

Detta innebär att samtliga kurser (obligatoriska, specialkurser och examensarbetet) på denna studieordning måste vara examinerade, dvs. ha ett godkänt betyg, senast 30 juni 2018.

Studenter som inte hinner avsluta sin utbildning enligt denna utbildningsplan senast 30 juni 2018 och som vill fortsätta med sina studier på juristprogrammet behöver i så fall söka in till juristprogrammet med den nya studieordningen via www.antagning.se. Om studenten antas kan studenten vid terminsstart ansöka om tillgodoräknande av sina tidigare avklarade kurser på den gamla studieordningen på juristprogrammet.

Studenter som inte hinner avsluta sin utbildning enligt utbildningsplanen från 2007 senast 30 juni 2018 och enbart saknar godkänt betyg på examensarbete eller någon enstaka kurs ombeds kontakta studievägledare Jenny Nyman Hök för information tidigast under våren 2018.

För mer information eller hjälp med studieplanering var god kontakta studievägledare Jenny Nyman Hök.

Studenter som är eller har varit registrerade på denna studieordning de senaste 2 åren har fått denna information brevledes under april/maj 2016.

 

Ur utbildningsplanen för juristprogrammet med den nya studieordningen för antagna fr.o.m. HT2012 (programkod JJUPG):

Övergångsbestämmelser

Denna utbildningsplan gäller fr.o.m. den 1 juli 2012. Samtidigt upphör den lokala utbildningsplanen, som fastställdes av Juridiska fakultetsnämnden den 23 mars 2007, att gälla.

Den som före den 1 juli 2012 har påbörjat utbildning enligt 2007 års utbildningsplan och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2018.

Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat utbildning enligt 1993 års utbildningsplan och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning for att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.